Lausunto: Ehdotus valtionhallinnon yhteishankintoja koskeviksi säännösmuutoksiksi

VTV on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon ehdotuksesta valtionhallinnon yhteishankintoja koskeviksi säännösmuutoksiksi.

Valtiovarainministeriö on 25.3.2022 pyytänyt valtiontalouden tarkastusvirastolta, jäljempänä tarkastusvirasto, lausuntoa luonnoksista valtionhallinnon yhteishankintoja koskeviksi säännösmuutoksiksi. Lausuntopyyntöön sisältyy sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta että luonnos valtiovarainministeriön päätökseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamiseksi.

Tarkastusvirasto kiittää mahdollisuudesta kommentoida valtionhallinnon yhteishankintoja koskevia säännösmuutoksia.

Tarkastusvirasto pitää yleisesti ehdotettuja muutoksia yhteishankintoja koskeviin säännöksiin tarpeellisina ja kannatettavina ja nostaa tässä niiden joukosta esiin erityisesti muutamia. Ehdotuksissa muun muassa tarkistetaan sekä valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen 1 §:ään sisältyvää luetteloa niistä tuotteista ja palveluista, joita voidaan hankkia yhteishankintoina, että valtiovarainministeriön päätöksen valtionhallinnon yhteishankinnoista 1 §:ään sisältyvää luetteloa tuotteista ja palveluista, jotka hankitaan yhteishankintoina, poistamalla niistä sellaisia tuoteryhmiä ja palveluita, joita ei enää syystä tai toisesta hankita ja toisaalta lisäämällä sinne joitakin uusia tuotteita ja palveluita, joiden hankkiminen yhteishankintoina jatkossa on perusteltua. Tarkastusvirasto toteaa, että ehdotetut muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia muun muassa muuttuvan toimintaympäristön ja teknologisen kehityksen vuoksi. Tästä syystä on suositeltavaa tarkastella ajoittain luettelon ajantasaisuutta.

Edelleen ehdotuksissa pyritään lisäämään yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden kuvauksen selkeyttä erityisesti valtiovarainministeriön päätöksen osalta siten, että yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden kuvaamisessa siirrytään käyttämään yhteistä eurooppalaista hankintasanastoa (CPV-luokitus), joka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 2195/2002 yhteisestä hankintasanastosta.

Edelleen luonnoksessa valtiovarainministeriön päätökseksi pyritään selkiyttämään yhteishankintavelvoitteen rajoja ja edelleen parantamaan velvoitteen noudattamista sisällyttämällä päätökseen 3 §:ään ne ehdot, joiden perusteella virasto tai laitos voi jättäytyä yhteishankintavelvoitteen ulkopuolelle.

Vielä päätöksen 3 §:ään ehdotetaan lisättäväksi tähän saakka valtiovarainministeriön ohjauskirjeeseen sisältynyt ehto, jonka mukaan, jos virasto tai laitos toteuttaa yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnan erityisen syyn perusteella muulla tavalla kuin talousarviolain 22 §:n tarkoittamaa yhteishankintaa käyttämällä, sen tulee yksilöidä yhteishankinnasta poikkeamisen perusteena oleva erityinen syy hankintaa koskevassa päätöksessä tai se liitteessä. Hankintapäätökseen tulee tällöin sisällyttää yksilöity selostus erityisestä syystä ja sen todentamista tarkentava selvitys, jonka perusteella toimenpide on yksityiskohtaisesti arvioitavissa muun muassa toimintaan kohdistuvissa tarkastuksissa. Muutos on omiaan parantamaan edelleen sekä yhteishankintavelvoitteen noudattamista että ennen
kaikkea sen noudattamisen dokumentointia ja tarkastettavuutta.

Tarkastusvirasto toteaa, että kaikki yllä mainitut muutokset ovat hyvin perusteltuja ja kannatettavia. Lisäksi ne vastaavat ja toteuttavat osaltaan niitä suosituksia, joita tarkastusvirasto esitti laillisuustarkastuskertomuksessaan Yhteishankintojen toteuttaminen (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 10/2020). Kuitenkin tarkastusvirasto arvioi, että siirtyminen käyttämään yhteishankintavelvoitteen piirissä olevien tuotteiden ja palveluiden kuvaamisessa valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista yhteistä eurooppalaista hankintasanastoa ei välttämättä aivan kokonaan poista tulkinnanvaraisuutta siitä, mikä kaikki yhteishankintavelvoitteen piiriin kuuluu. Ehdotuksilla CPV-luokitukselle asetetaan oikeudellinen merkitys ja on mahdollista, että sanaston käsitteisiin voi edelleen sisältyä tulkinnanvaraisuutta, jota on syytä seurata.

Kategoriat