Lausunto: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportti sisäasioiden rahastojen sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) varainhoitovuoden 2019 tarkastuksesta

Sisäasioiden rahastojen kansallisen hallinnointioppaassa on määräyksiä, jotka poikkeavat Suomen valtion sisäisistä hankintaohjeista. Ne voivat aiheuttaa sekaannuksia hankintaorganisaatioissa. Ohjeet puitejärjestelyiden käyttämisestä eivät myöskään ole selviä ja yksiselitteisiä. Ohjeistusta kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista voisi yhdenmukaistaa Suomen omien hankintaohjeiden kanssa.

Sisäministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastoa lausumaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) raportista, joka koskee sisäasioiden rahastojen sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) varainhoitovuoden 2019 tarkastusta. ETT kiinnittää raportissa huomiota sisäasioiden rahastojen kansallisen hallinnointioppaan velvoittavuuteen suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön sekä Hanselin puitekilpailutuksen toteuttamiseen kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan hallinnointioppaassa asetetaan kansallisen kynnysarvon alittavien suorahankintojen tekemiselle ankarampia vaatimuksia kuin Valtionhallinnon hankintakäsikirjassa ja valtion organisaatioiden omissa hankintaohjeissa. On olemassa riski, että hallinnointioppaan määräykset, jotka poikkeavat Suomen valtion sisäisistä hankintaohjeista, voivat aiheuttaa sekaannuksia hankintoja toteuttavissa organisaatioissa.

Hallinnointioppaan ohjeet puitejärjestelyiden käyttämisestä eivät myöskään ole selviä ja yksiselitteisiä. Erimielisyydet hallinnointioppaan sisällöstä ja merkityksestä voitaisiin todennäköisesti välttää, jos oppaan hankintoja koskevaa ohjeistusta muutettaisiin kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta siten, että se vastaisi Suomen valtion organisaatioiden noudattamia hankintaohjeita.

Kategoriat