Lausunto hallintovaliokunnalle: Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtakunnallisessa suunnittelussa tulee arvioida monipuolisesti palveluiden ja toimintojen sijoittamisen vaikutuksia.

On hyvä, että valtion palveluiden saatavuutta ja toimintayksiköiden sijoittamista suunnitellaan pitkäjänteisesti ja että valtakunnallinen suunnitelma sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa. Tarkastusvirasto korostaa, että suunnittelussa tulee arvioida sijoituspäätösten toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset. Arviointi tulee tehdä organisaatiotasolla, ja sen tulee olla riittävän monipuolista. Uudelleensijoitusten yhteydessä tulee arvioida muun muassa seuraavia seikkoja: työvoiman saatavuus ja pysyvyys, osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtyminen, työvoima- ja työllisyysvaikutukset sekä se, miten nämä kaikki vaikuttavat toiminnan laatuun ja edellytyksiin.

Tarkastusvirasto korostaa, että palveluiden saatavuuden ja sijoittamisen suunnittelussa on huomioitava valtion kokonaisetu. Kiinteistöjä on hallittava toimitilaverkostona, tietoturvanäkökohdat on huomioitava ja alueita on kuultava.

Ehdotuksen mukaan ensimmäiseen valtakunnalliseen suunnitelmaan tulee liittää arvio toimintaympäristön kehittymisestä. Tällä arviolla on erityinen merkitys, mikäli hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 241/2020) saa lainvoiman.

Kategoriat