Lausunto hallintovaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VNS 6/2021 vp)

Selonteossa esitettyjä kotoutumisen edistämisen linjauksia ja ehdotuksia voidaan yleisesti ottaen pitää kannatettavina, vaikka useat samanaikaiset uudistukset voivat vaarantaa kotoutumistoimien jatkuvuuden ja vaikeuttaa uudistusten toimeenpanoa. Kotouttamisen toimenpiteiden työllisyys- ja talousvaikutukset tulee valmisteluvaiheessa arvioida huolellisesti.

Valtioneuvoston selonteossa esitetään kattava tilannekuva kotoutumiseen liittyvien tekijöiden kehityksestä sekä perusteellinen kuvaus kotoutumisen edistämisen tavoitteista ja ehdotetuista toimenpiteistä. Ehdotuksissa on otettu huomioon monipuolisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa tunnistetut epäkohdat ja tarpeet sekä eri vastuutahojen ja toimijoiden tehtävät ja niissä havaitut kehittämistarpeet. Selonteolla suunnataan kotoutumisen kehittämistä ja pohjustetaan kotoutumista ohjaavan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Selonteossa vastataan eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018 vp) kannanottoehdotuksiin ja voimassa olevan hallitusohjelman kotoutumista koskevien linjausten toimeenpanoon.

Tarkastusvirasto toteaa, että kotoutumisen lainsäädännön kokonaisuudistuksen ja toimenpanosuunnitelman valmisteluvaiheessa kotouttamisen toimenpiteiden vaikutukset työllisyyteen ja julkiseen talouteen tulee arvioida huolellisesti. Suurin osa selonteossa ehdotetuista toimenpiteistä liittyy useisiin valmistelussa ja toimeenpanossa oleviin laajoihin uudistuksiin. Niillä on merkittäviä vaikutuksia lähes kaikkiin keskeisten kotoutumista edistävien toimijoiden toimivaltuuksiin ja tehtäviin. Riskinä on, että useat samanaikaiset uudistukset vaarantavat kotoutumistoimien jatkuvuuden ja vaikeuttavat uudistusten toimeenpanoa. Tarkastusvirasto pitää selonteossa esitettyjä kotoutumisen edistämisen linjauksia ja ehdotuksia yleisesti ottaen kannatettavina.

Kategoriat