Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

VTV katsoo, että uudet ilmastotavoitteet lisäävät ennakoitavuutta. Maankäyttösektorin sisällyttäminen ilmastolain soveltamisalan on perusteltua. Huomiota tulee kiinnittää ilmastotoimien politiikkajohdonmukaisuuteen ja taloudelliseen kokonaistarkasteluun sekä toimien kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden seurantaan.

VTV katsoo, että ilmastolain hiilineutraaliustavoite ja muut uudet tavoitteet lisäävät ennakoitavuutta ja tukevat ilmastopolitiikan pitkäjänteisyyttä. Samalla ne voivat helpottaa tavoiteuralla pysymiseksi tarvittavien toimien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaa. Ennakoitavuus on tärkeää myös ilmastopolitiikan valtiontaloudellisten vaikutusten ja valtiontaloudellisiin riskeihin varautumisen näkökulmasta.

Maankäyttösektorin (päästöt ja nielut) sisällyttäminen lain soveltamisalaan on perusteltua. Se edesauttaa ilmastotoimien kokonaistarkastelua sekä kustannustehokkaimpien ja vaikuttavampien toimien tunnistamista. Politiikkajohdonmukaisuuden näkökulmasta olisi hyödyllistä, että muihinkin suunnitelmiin kuin sopeutumissuunnitelmaan sisällytettäisiin hallinnonalojen välinen tarkastelu ja että lain sisältämiä eri suunnitelmia tarkasteltaisiin suhteessa toisiinsa. Ilmastovuosikertomuksessa olisi hyvä seurata myös sitä, toteutuvatko suunnitelluista toimista ennakkoon tehdyt vaikutus- ja muut arviot.

Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että erilaisten kansallisten samoin kuin EU-lainsäädännön edellyttämien suunnitelmien ja raporttien kokonaisuus kuvattaisiin selkeästi ja rakennettaisiin mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Suunnittelu-, seuranta- ja raportointitehtävien pirstaloituminen, päällekkäisyys ja monistuminen voi heikentää valtion voimavarojen tehokasta käyttöä, kasvattaa hallinnollista taakkaa ja sitä kautta myös valtiontaloudellisia kustannuksia.

VTV kiinnittää lisäksi huomiota ilmastopolitiikan valmistelun tietopohjan tärkeyteen.

Kategoriat