Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Tilastokeskukselle ehdotettu tutkija- ja aineistopalvelu edistää ja tukee tutkijayhteisöjen ja viranomaisten valmiuksia toteuttaa korkealaatuiseen ja kattavaan tilastoaineistoon ja hallinnon keräämään rekisteritietoon perustuvaa tutkimusta. Se tukee myös yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevanttia ja oikea-aikaista arviointi- ja selvitystyötä. VTV:n tarkastustoiminta asemoituu lähelle esitysluonnoksessa kuvattuja etusijaisia käyttötarkoituksia.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Tilastokeskuksen tutkija- ja aineistopalvelu voisi jatkossa luovuttaa tietoja tieteellisiin tutkimuksiin ja yhteiskuntaoloja koskeviin selvityksiin heti sen jälkeen, kun aineiston alkuperäinen omistaja on tiedot julkaissut, jo ennen kuin Tilastokeskus on kyseisen tilaston tai aineiston julkaissut. Lisäksi Tilastokeskukselle esitetään oikeutta ottaa vastaan, käsitellä, koostaa, säilyttää, tarjota ja luovuttaa tutkimuskäyttöön myös sellaisia aineistoja, joita se ei hyödynnä tilastoinnissa eikä käytä tilastotuotannossa. VTV pitää Tilastokeskukselle ehdotettua tutkija- ja aineistopalvelutehtävää ja laajennettuja tiedonsaantioikeuksia kannatettavina ja esittää selvennettäväksi muutamien säädöskohtien muotoilua ja tulkintaa. Lisäksi VTV katsoo, että tilastokeskuksen ja Findatan työnjakoa tulisi vielä tarkentaa hallituksen esityksessä.

VTV yhtyy käsitykseen siitä, että kaikilla tutkimusta ja siihen rinnastettavaa toimintaa harjoittavilla on yhtäläinen oikeus Tilastokeskuksen keräämien aineistojen käyttöön. Tilastokeskuslakiin ehdotetaan kuitenkin muutosta, jonka mukaan valtioneuvoston tai sen ministeriön kiireelliseksi ilmoittama käyttölupahakemus on asetettava etusijalle valtioneuvoston alaisen hallinnon viranomaisten käyttölupahakemuksiin nähden ja toteutettava ilman aiheetonta viivytystä. Poikkeussäädöstä sovellettaisiin lähinnä VN TEAS- sekä finanssi-, elinkeino- ja talouspoliittisten hankkeiden tietoaineistotarpeisiin. Poikkeustarpeita luonnehditaan esityksessä vähäiseksi eikä säädöksen mukaisen etusijan arvioida vaikuttavan eduskunnan eikä sen yhteydessä toimivien virastojen tiedonsaantiin tilastokeskuksesta.

VTV toteaa, että VTV:n tarkastustoiminta asemoituu lähelle esityksessä kuvattuja etusijaisia käyttötarkoituksia. Koska eduskunta on valtionhallinnon ohella pääasiallinen tarkastusviraston tuottaman tiedon hyödyntäjä, tarkastustiedon tulee olla ajantasaista ja oikea-aikaista. VTV-lain (676/2000) 4 §:n mukaan tarkastusvirastolla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta tahoilta, joihin virastolla on tarkastusoikeus, viipymättä ne asiakirjat, selvitykset ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastusvirastolle säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Tyypillisesti viraston tarkastuksissa käytetään Tilastokeskuksen keräämää ja kokoamaa tietoa erilaisiin tilastoanalyyseihin ja vaikutusarviointeihin, joilla todennetaan valtion hallinnon toimintojen tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta tai arvioidaan lainsäädännön tai hallinnon toimenpiteiden taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. VTV huomauttaa, että hallituksen esitysluonnoksessa ei määritellä kriteerejä käyttöluvan kiireellisyydelle, vaan kiireellisyyden arviointi jätetään valtioneuvostolle ja sen ministeriöille.

Kategoriat