Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta sekä päätösluonnos tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmän asettamisesta

Tarkastusvirasto pitää kannatettavana sitä, että valtiojohdon keskitetystä tiedonsaannista ja tilannekuvatoiminnasta säädettäisiin jatkossa lain tasolla.

VTV on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta sekä luonnoksesta päätökseksi asettaa tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmä.

VTV piti lausunnossaan kannatettavana sitä, että valtiojohdon keskitetystä tiedonsaannista ja tilannekuvatoiminnasta säädettäisiin jatkossa lain tasolla. Näin parannettaisiin valtakunnan kokonaisturvallisuutta koskevan päätöksenteon edellytyksiä nopeaa reagointikykyä vaativissa uhkatilanteissa.

VTV:llä ei ollut lausuttavaa tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmän asettamiseen liittyen.

Kategoriat