Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtioneuvoston tulee suunnitella palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista pitkäjännitteisesti. Päätösten toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset tulee arvioida ja niitä tulee seurata. Eriarvoistuminen on riski, jos palveluihin on pitkä matka tai etäasiointi ei ole mahdollista.

Valtion palveluiden saatavuutta ja toimintayksiköiden sijoittamista tulee suunnitella pitkäjännitteisesti ja valtakunnallisesti. Sijoituspäätösten toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä henkilöstövaikutukset tulee arvioida. Uudistusten toimeenpanoon on varattava riittävästi aikaa, ja niiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia on tärkeää seurata.

Digitalisaatio ja etätyö lisäävät mahdollisuuksia turvata palveluiden saatavuus ja tehokas järjestäminen. Ne parantavat myös työvoiman saatavuutta ja työnteon edellytyksiä.

Eriarvoistumisen ja palveluiden tosiasiallisen saatavuuden heikkeneminen ovat riski erityisesti alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä. Ne ovat riski myös toimialoilla, joilla etäasiointi ei ole mahdollista tai asiat täytyy hoitaa lähityössä esimerkiksi tietoturvasyistä. Palveluiden saatavuutta ja sijoittamista koskevat suunnitelmat tulisi pyrkiä laatimaan niin, että valtion toimitiloja hallitaan verkostona.

Esitysluonnoksen mukaan valtioneuvoston tueksi perustettaisiin toimielin, jonka tukisi valtioneuvostoa palveluiden saatavuutta ja sijoittamista koskevan suunnitelman valmistelussa. Toimielintä koottaessa tulisi arvioida, riittääkö suunniteltu kuulemismenettely siihen, että valmisteluun saadaan alueellinen näkökulma. Valmistelevalla toimielimellä tulisi olla riittävät resurssit huolehtia siitä, että laadukkaaseen valmisteluun tarvittava vaikuttavuusarviointi voidaan tehdä riittävän kattavasti ja laajasti.

Kategoriat