Lausunto: Hallituksen esitysluonnos EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseksi toimeenpanolaiksi

VTV kannattaa ehdotusta, että kokonaisvastuu Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanosta osoitetaan valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tulisi laatia riittävä ohjeistus tukiviranomaisille ennen lain toimeenpanoa, jotta viranomaiset toimivat yhtenäisesti. Neuvontaa tulisi jatkaa myös toiminnan käynnistyttyä.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt VTV:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseksi toimeenpanolaiksi. Ministeriön laatiman lakiesityksen mukaan on välttämätöntä säätää tukivälinevarojen kansallisesta hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä, jotta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma voidaan toimeenpanna.

Tarkastusvirasto pitää kannatettavana sitä, että hallituksen esityksessä kokonaisvastuu kansallisesta toimeenpanosta osoitetaan valtiovarainministeriölle.

Tukivälineen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien valtionvarainministeriön ja Valtiokonttorin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että tukiviranomaisia ohjeistetaan ennalta ja riittävästi varojen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä ja velvoitteista. Neuvontaa tulee tarjota myös toiminnan käynnistyttyä. Riittävä ohjeistus on tärkeää myös tukiviranomaisten yhtenäisen toiminnan varmistamiseksi.

Keskitettyä tietojärjestelmää suunniteltaessa tulisi huolehtia vaivattomasta tiedonsiirrosta tukiviranomaisten tietojärjestelmistä keskitettyyn tietojärjestelmään ja siihen, että tietojen siirtyminen oikein voidaan varmentaa.

Tarkastusvirasto esittää harkittavaksi, voisiko ehdotettuun lakiin sisältyä määräyksenantovaltuus, joka koskisi EU:n edellyttämien seurantatietojen lisäksi myös tarkempien kansallisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Lakiehdotusta selkeyttää se, että siinä on asiakohdittain viitattu muuhun voimassa olevaan, kyseistä asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

Kategoriat