Lausunto: Hallituksen esitysluonnos kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Ehdotetun kuntien taloustiedon raportointimallin tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuottamien taloustietojen laatua tietojen yhteentoimivuuden, ajantasaisuuden, vertailtavuuden kuin oikeellisuuden osalta. Näillä muutoksilla tavoitellaan parempia edellytyksiä muun muassa julkisen talouden suunnitelman sekä valtion talousarvion valmistelulle. Tarkastusvirasto toteaa, että esitysluonnos on yleisesti ottaen hyvin perusteltu.

Kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavien tietojen tuottamiseen liittyvät julkisen hallinnon prosessit eivät ole tuottaneet riittävää tietoa oikea-aikaisesti eri tiedonkäyttäjätahojen tarpeisiin.  Nykytila ei näin ollen palvele optimaalisesti julkisen talouden suunnittelua. Kuntatalouden ja koko julkisen talouden hallinnan ja ohjauksen kannalta on tärkeää, että käytössä on luotettava, ajantasainen ja kattava tietopohja.

Ehdotetun taloustiedon raportointimallin tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuottamien taloustietojen laatua tietojen yhteentoimivuuden, ajantasaisuuden, vertailtavuuden kuin oikeellisuuden osalta ja luoda näin paremmat edellytykset muun muassa julkisen talouden suunnitelman sekä valtion talousarvion valmistelulle. Tarkastusvirasto toteaa, että esitysluonnos on yleisesti ottaen hyvin perusteltu. Esityksessä on huomioitu kiitettävästi tarkastusviraston antamat suositukset kuntatalouden ohjauksen tietopohjan kehittämisestä, jotka tarkastusvirasto antoi Kuntatalouden ohjaus –tarkastuskertomuksessa (6/2018).

Uuden tiedon raportoinnin alkuvaiheeseen liittyy riski taloustiedon laadun heikkenemisestä, kun sekä tiedon toimittamistapa että tietosisältö muuttuvat samanaikaisesti. Nykyisessä mallissa kuntatiedonkeruun koordinointi, eri käyttäjien tarpeiden huomioiminen, raportoidun tiedon oikeellisuuden tarkistaminen sekä tilastojen laadunvarmistus on ollut Tilastokeskuksen tehtävä. Tilastokeskukselle on siten kertynyt huomattava osaamispääoma kuntatiedonkeruusta, mitä erityisesti raportoidun tiedon puutteiden ja virheiden asianmukainen hallinta edellyttää. Tarkastusvirasto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tämän osaamisen siirtämisestä ja säilymisestä tulee huolehtia.

Kategoriat