Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitys laajakaistarakentamisen tuen jatkamisesta on kannatettava. Liikenne- ja viestintäministeriön on jatkossakin tärkeää pitää kiinni siitä, että laajakaistaverkon käyttöoikeuden tarjonta on liiketaloudellisesti kannattavaa eikä näin ollen vääristä kilpailua.

Ehdotetun lain tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille yhteyksiä ei rakenneta markkinaehtoisesti. Tukiohjelman ehdot vastaisivat pääasiassa aiemman, vuonna 2010 käynnistyneen Nopea laajakaista -tukiohjelman ehtoja.

Tukiohjelman taloudelliset vaikutukset arvioidaan esityksessä varsin vähäisiksi. Esityksessä arvioidaan, että sen mukaisilla toimilla nopean kiinteän laajakaistayhteyden piiriin saadaan noin 10 000 uutta kotitaloutta. Riskinä pidetään kuitenkin sitä, että tuesta huolimatta kiinteän laajakaistan hinta ei ole kuluttajan kannalta riittävän houkutteleva ja ero langattomiin liittymiin säilyy suurena.

Koronapandemian aikana etätyössä tarvittavien, kapasiteetiltaan riittävien ja toimintavarmojen laajakaistayhteyksien merkitys on korostunut. Langattomien laajakaistayhteyksien toimintavarmuus ei edelleenkään ole yhtä hyvä kuin kiinteiden yhteyksien.

Kategoriat