Lausunto: Hallituksen esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä sekä maakuntien perustamisesta

Tarkastusvirasto pitää hallituksen esitysluonnosta suurelta osin kannatettavana. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi ehdotetut kannustimet ovat varsin vähäisiä. Esitysluonnosta tulisi täydentää etenkin ostopalvelujen hankinnan osalta.

Tarkastusvirasto ottaa lausunnossaan kantaa etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvun hillitsemisen kannustimiin, sote-maakuntien talouden ohjaukseen ja lainavaltuuksiin sekä palvelujärjestelmien toimivuuden edellytyksiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen kuntia laajemmille sote-maakunnille on tarkoituksenmukaista. Myös ehdotettu talouden ohjausmalli on kannatettava, koska esityksen mukaan palvelut järjestettäisiin uudistuksen alkuvaiheessa pääasiassa valtion rahoituksella. Sen sijaan esitetty rahoitusmalli loisi sote-maakunnille vähäisessä määrin kannustimia kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisen toimivuus riippuu ratkaisevasti järjestämisen toimeenpanosta.

Tarkastusvirasto korostaa lausunnossaan palvelujen integraation ja valvonnan merkitystä. Kriittisimmin se kommentoi ostopalvelujen hankintaa: esitysluonnosta tulisi ostopalvelujen hankinnan osalta täydentää.

VTV julkaisee lausuntonsa pääkohdista erillisen katsauksen loka-marraskuun aikana.

Kategoriat