Lausunto: Hallituksen esitysluonnos valtionavustuslain muuttamisesta

VTV katsoo, että valtionavustuslakiin ehdotetut avustuksen myöntämisen ja maksamisen rajoitukset ovat perusteltuja. Rajoituksilla pyritään estämään harmaata taloutta. Rajoitusten selvittämisen aiheuttaman hallinnollisen lisätyön on oltava hoidettavissa valtionapuviranomaisten toimintamenojen ja henkilöstöresurssien puitteissa.

Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa valtionavustuslakiin lisättäväksi säännökset valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen rajoituksista, joilla on tarkoitus tukea harmaan talouden torjuntaa ja valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan harmaan talouden torjunta on tärkeä tavoite myös valtionavustuksiin perustuvassa toiminnassa ja sääntelyuudistusta voidaan pitää perusteltuna.

Lain esitöissä voisi olla tarkoituksenmukaista ottaa kantaa siihen, tuleeko valtionapuviranomaisen selvittää hakijan taustatiedot uudestaan tilanteessa, jossa viranomainen on jo kertaalleen selvittänyt tiedot hakijan aiemman tukiasian yhteydessä. Lakiin ei ole välttämätöntä sisällyttää poikkeamisperustetta, jonka käsillä ollessa valtionavustus voitaisiin myöntää rajoitusperusteen olemassaolosta huolimatta.

Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että rajoitusten selvittämisen aiheuttama hallinnollinen lisätyö on hoidettavissa valtionapuviranomaisten toimintamenojen ja henkilöstöresurssien puitteissa, kuten hallituksenesitysluonnoksessa todetaan.

Kategoriat