Lausunto: Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportti

Tarkastusvirasto pitää työryhmän näkemystä perusteltuna ja työryhmän esittämiä tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjauksia sekä niiden mukaisia toimenpide-ehdotuksia pääosin kannatettavina.

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista.

Tarkastusvirasto pitää työryhmän näkemystä perusteltuna ja työryhmän esittämiä tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjauksia sekä niiden mukaisia toimenpide-ehdotuksia pääosin kannatettavina.

Tällä hetkellä tiedonhallintaa koskeva sääntely on hajanaista. Työryhmän tavoitteiden mukaan yleislain yhteydessä erityislainsäädännön purkaminen luo edellytyksiä sille, ettei sääntely monimutkaistu. Tällainen samaa ilmiötä koskevien erilaisten säännösten yhdistäminen samaan normistoon voi olla eräs sääntelytekniikan kehittämisen tapa.

Toisaalta on kuitenkin olemassa riski, että tiedonhallintaa koskevien säännösten kokoaminen yhteen yleislakiin johtaa siihen, että tämän yleislain, jolla on tarkoitus säännellä kattavasti tiedonhallintaa, säännökset jäävät luonteeltaan abstrakteiksi ja uutta yleislakia on täydennettävä erityislainsäädännössä.

Kategoriat