Lausunto: Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Tarkastusvirastosta on perusteltua ja kannatettavaa, että lakiesityksessä on huomioitu uuden hallitusohjelman tavoitteet ja että siinä esitetään sisällytettäväksi valtion talousarvioon rahoitusta erityisesti näitä tukeviin hankkeisiin. Valtion vuotta 2020 koskevan talousarvion valmistelussa on syytä varmistaa, että talousarviosta käy selvästi ilmi lakiesitystä vastaava rahoituksen määrä ja käyttötarkoitus. Lain toimeenpanoa valmisteltaessa on tärkeää antaa tarkat ohjeet muun muassa tuen käyttörajoituksista ja kustannusten tukikelpoisuudesta.

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia. Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen yhteydessä. Hallituksen kertaluonteisiin tulevaisuusinvestointeihin varatusta rahoituksesta esitetään kohdistettavaksi 40 000 000 euroa vuodessa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -momentille vuosina 2020–2022.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan on perusteltua ja kannatettavaa, että lakiesityksessä on huomioitu uuden hallitusohjelman tavoitteet ja että siinä esitetään sisällytettäväksi valtion talousarvioon rahoitusta erityisesti näitä tukeviin hankkeisiin. Valtion vuotta 2020 koskevan talousarvion valmistelun yhteydessä on syytä varmistaa, että lakiesityksessä esitetyn rahoituksen yhteys talousarvioon on selkeä.

Säädöskohtaisissa perusteluissa on esitetty useita määritelmiä, jotka täsmentävät lakiesityksen tavoitteita ja osaltaan varmentavat sitä, ettei tuen käyttötarkoituksesta ja tukikelpoisesta toiminnasta synny erilaisia tulkintoja. Myös ministeriöiden ja maakuntien liittojen myöntämien tukien osalta on perusteluissa täsmennetty määrärahan käyttökohteita, mitä voi pitää hyvänä. Hallituksen esityksestä hahmottuu linkki hallitusohjelman tavoitteiden, normiluonnoksen ja talousarvion määrärahan käyttötarkoitusten välillä.

Tarkastusviraston mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisällytetään lakiesitystä vastaavat määrärahan käyttötarkoituksen kuvaukset ja käyttörajoitukset. Vastaavasti, jotta yhtäältä varoja hallinnoivilla viranomaisilla ja toisaalta yksittäisten tukipäätösten tekijöillä on yhtäläinen näkemys rooleistaan ja vastuistaan, tarvitaan lain tulkinnan tueksi selkeää ohjeistusta eri toimijoiden rooleista ja toiminnan tukikelpoisuusehdoista.

Lakiehdotuksessa tulisi aina arvioida sen taloudellisia vaikutuksia. Vaikka taloudellisten vaikutusten arvioiminen lausuntopyyntökierroksella olevasta lakiehdotuksesta osalta lienee vaikeaa tai vaikutukset näkyvät ehkä vasta pitkän ajan kuluttua, olisi tämäkin syytä tuoda esille luonnoksessa.

Tarkastusvirasto pitää kannatettavana, että hankehakemuksissa ja -rahoituspäätöksissä on linkki myös toimintaa ohjaaviin maakunta- tai muihin ohjelmiin. Tämä helpottanee jatkossa varainkäytön seurantaa ja rahoituksen vaikutusten arviointia.

Kategoriat