Lausunto: Hallituksen esitysluonnokset pelastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Tarkastusvirasto arvioi lausunnossaan, että lain esitöissä ei perustella vakuuttavalla tavalla ohjausvastuun siirtoa valitun, ns. laajan vaihtoehdon mukaan. Virasto kannattaa Palosuojelurahaston ohjauksen vahvistamista.

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esityksiksi, joilla on tarkoitus muuttaa pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia sekä eräitä muita lakeja.

Esitykset liittyvät osittain maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointiin, joita koskevat lakiesitykset ovat jo eduskunnan käsittelyssä. Pelastuslakia muutetaan myös siten, että öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ylin johto, ohjaus ja valvonta siirtyvät ympäristöministeriön hallinnonalalta sisäministeriön hallinnonalalle.

Tarkastusvirasto arvioi lausunnossaan, että lain esitöissä ei perustella vakuuttavalla tavalla ohjausvastuun siirtoa valitun, ns. laajan vaihtoehdon mukaan. Lakimuutoksilla aiotaan myös jäntevöittää Palosuojelurahaston ohjausta lisäämällä sisäministeriön ohjausvaltaa ja asettamalla rahastolle tulostavoitteet. Virasto kannattaa Palosuojelurahaston ohjauksen vahvistamista.

Kategoriat