Lausunto: Määräyksen ”Kirjanpidon tilit ja tilikartta” luonnos

VTV on antanut Valtiokonttorille lausunnon määräyksen ”Kirjanpidon tilit ja tilikartta” luonnoksesta.

Hyvinvointialueisiin liittyvät muutokset

1. Lausuttavaa hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyviin muutoksiin liikekirjanpidon tilikartassa (perustelumuistion luku 1.1., 1.2 ja 1.4.)

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan on perusteltua esitetyllä tavalla jakaa paikallishallinto -sektori siten, että kirjanpitoa voi jatkossa seurata erikseen hyvinvointialuehallinnon osalta. Hyvinvointialueiden saamaa valtion rahoitusta koskeva toimivalta, päätöksenteko sekä varojen seuranta ja valvonta muodostavat oman, muusta paikallishallinnosta erillisen toimintakokonaisuutensa, mistä johtuen on välttämätöntä voida seurata erikseen myös hyvinvointialueiden saamaan rahoitukseen liittyviä kirjauksia.

On myös tärkeää, että eri viranomaiset noudattavat tietojen luokittelussa mahdollisuuksien mukaan yhtenäisiä periaatteita, kuten on tarkoitus toimia valtion kirjanpidon ja tilastokeskuksen keräämien tietojen osalta.

Esitykseen on kirjattu, että hyvinvointialueiden lisäksi myös Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestämistä varten maksettavat siirtotalouden kulut kirjataan tililajiin 821 Siirtotalouden kulut hyvinvointialuehallinnolle, mikä onkin edellytys sille, että kaikki hyvinvointialueiden tehtävien järjestämistä varten maksettavat siirtotalouden kulut on mahdollista raportoida yhtenä kokonaisuutena. Toisaalta esityksessä tuodaan esille, että toisin kuin siirtotalouden kuluissa, Helsingin kaupungin poikkeavaa hyvinvointialueiden tehtävien järjestämistapaa ei erikseen huomioida siirtotalouden tuotoissa vaan kaikki Helsingin kaupungilta mahdollisesti saatavat siirtotalouden tuotot kirjataan tililuokkaan 800 Siirtotalouden tuotot paikallishallinnolta, pl. hyvinvointialuehallinto. Ehdotusta perustellaan sillä, että tuottojen osalta kuluja vastaava jako ei välttämättä ole yksiselitteinen. Ehdotuksessa ei kuitenkaan tarkemmin perustella tätä kulujen käsittelystä poikkeavaa toimintamallia.

Siirtotalouden tuottojen määrä lienee hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa varsin pieni, joten kirjausmenettelyjen taloudellinen merkityskään ei ole suuri. Jotta kaikkia hyvinvointialueiden tehtävien järjestämiseen liittyviä siirtotalouden kuluja ja mahdollisia tuottoja voidaan jatkossa seurata, raportoida ja arvioida yhtenä kokonaisuutena, on kuitenkin tärkeää, että käytettävissä on tietoja myös Helsingin kaupungilta mahdollisesti saatavista siirtotalouden tuotoista.

2. Lausuttavaa hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvään suunnitelmaan seurantakohteen alue/kunta- käyttämisessä hyvinvointialuekohtaisessa seurannassa (perustelumuistion luku 1.3)

Perustelumuistioluonnoksen laatimishetkellä luonnoksessa todettiin tutkittavan mahdollisuutta hyödyntää valtion seuranta-kohdemallin alue/kunta -seurantakohdetta myös hyvinvointialueiden seurannassa, mikä mahdollistaisi hyvinvointialuekohtaisen erittelyn valtion kirjanpidossa. Ehdotusluonnoksen laatimishetkellä suunnitelmana on, että kirjattaessa eriä hyvinvointialuehallinto -sektorille kuuluville toimijoille, tulee kirjauksessa lähtökohtaisesti käyttää alue/kunta -seurantakohteisiin lisättäviä hyvinvointialue -koodeja. Riippumatta lopullisesta kirjausohjeesta on erittäin tärkeää, että valtion kirjanpidon avulla voidaan jatkossa raportoida hyvinvointialuehallintoon liittyvät erät myös hyvinvointialuekohtaisesti. Hyvinvointialuekohtaiset tiedot tulevat jatkossa olemaan tärkeässä roolissa arvioitaessa mm. hyvinvointialuekohtaisen rahoituksen jakautumista ja riittävyyttä sekä vertailtaessa eri hyvinvointialueiden taloutta koskevia tietoja toisiinsa.

Hyvinvointialueet tulevat toiminnan alkaessa saamaan käytännössä kaiken rahoituksensa valtiolta ja valtion kirjanpidon kannalta hyvinvointialueet tulevat muodostamaan merkittävän kokonaisuuden etenkin siirtotalouden kulujen kannalta. Valtaosa valtion hyvinvointialueidelle maksamasta rahoituksesta koostuu tulonsiirroista valtionosuutena hyvinvointialuehallinnolle. Valtionosuuksien lisäksi hyvinvointialueisiin liittyviä kustannuksia tulee aiheutumaan paitsi valtion osoittaessa rahoitusta eri lähteistä valtionavustuksina hyvinvointialuehallinnolle määrättyihin käyttötarkoituksiin, myös valtion osallistuessa käyttötalouden kustannuksiin, kuten esimerkiksi valtion ylläpitämien järjestelmien käyttökustannuksiin. Tilimääräyksen laadintavaiheessa ja sitä myöhemmin päivitettäessä onkin tärkeää tunnistaa kaikki sellaiset, toisistaan erilliset toiminnot ja rahoitusmuodot, joita koskevaa seurantaa ja päätöksentekoa varten on tarpeen kerätä tietoja.

Muut muutokset liikekirjanpidon tilikarttaan

1. Lausuttavaa muihin kuin hyvinvointialueiden aloittamiseen koskeviin muutoksiin liikekirjanpidon tilikartassa (perustelumuistion luku 2)

Ei ole lausuttavaa

Kategoriat