Lausunto: Merialueen ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johtovastuun siirtoa selvittäneen työryhmän loppuraportti

Loppuraportti ei ole tuonut esiin riittävän vakuuttavia perusteluita järjestelmän muuttamiseksi olennaisella tavalla ja siirtää tehtäviä laajasti. Ympäristöonnettomuuksien torjunnassa on kyse nimenomaisesti ympäristön suojelusta ja sen pitäisi olla ratkaisujen keskiössä.

Työryhmän loppuraportissa on selvitetty johtovastuun siirtämistä sisäministeriöön. Tarkastelun kohteena on ollut suppea ja laaja vaihtoehto siirtää tehtäviä. Tarkastusvirasto on aiemmin tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 2/2014 tarkastellut samaa asiaa. Tarkastusvirasto näki silloin, että laaja tehtävien siirto vaatisi vahvat perustelut ja taloudelliset laskelmat tuekseen.

Alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä katsottiin vuoden 2014 tarkastuskertomuksessa pääosin tehokkaaksi. Tarkastusvirasto katsoi nyt lausunnossaan, että työryhmän loppuraportti ei ole tuonut esiin riittävän vakuuttavia perusteluita järjestelmän muuttamiseksi olennaisella tavalla ja siirtää tehtäviä laajasti. Suppeana siirtona toteutettavaa operatiivisen johtovastuun siirtämistä sen sijaan pidettiin perusteltuna ja osin nykykäytännön mukaisenakin. Lausunnossa korostettiin sitä, että ympäristöonnettomuuksien torjunnassa on kyse nimenomaisesti ympäristön suojelusta ja sen pitäisi olla ratkaisujen keskiössä.

Kategoriat