Lausunto: Muutokset työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua sekä kotoutumisen edistämistä koskeviin lakeihin

Osa kunnista kuuluu työllisyyden edistämisen kuntakokeilun piiriin, osa taas ei. Tämän asian vaikutuksia lain tulkintaan ja toimeenpanoon ei arvioida lainkaan luonnoksessa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamiseksi. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain muutosluonnos puolestaan vaatii tarkennuksia kunnan ja hyvinvointialueen vastuisiin kotouttamisesta perhekotiin sijoitettujen, ilman huoltajaa tulleiden lasten tai nuorten osalta.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Kunnat voivat lakiluonnoksen mukaan edelleen tarjota muita työllistymistä edistäviä palveluja monialaisen yhteispalvelun piirissä oleville asiakkaille. Tämä on hyvä asia, mutta vuoden 2023 alusta lähtien kunnilla – lukuun ottamatta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa olevia kuntia – ei ole enää käyttöoikeutta monialaisen yhteispalvelun TYPPI-rekisteriin.

Luonnoksessa ei käsitellä lainkaan sitä, miten kuntien vapaaehtoisesti työllistymistä edistävien palvelujen tarjonta TYP-asiakkaille käytännössä toteutetaan. Luonnoksessa ei myöskään tuoda esiin sitä, mille taholle Kansaneläkelaitos ilmoittaa tiedot 200 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä vuosien 2023–2024 aikana. Edellä mainitut tietojen välittymiseen liittyvät asiat vaikuttavat kuntien mahdollisuuksiin ehkäistä ns. sakkomaksuja.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lakiluonnoksen mukaan kunta ja ELY-keskus sopivat siitä, että alaikäinen ilman huoltajaa maahan tullut lapsi tai nuori sijoitetaan kuntaan. Hyvinvointialueella on kuitenkin vastuu alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleen lapsen tai nuoren tuen ja asumisen järjestämisestä sekä edustajan määräämisestä. Tämä johtaa siihen, että kunta voi tehdä hyvinvointialuetta koskevan päätöksen neuvottelematta asiasta hyvinvointialueensa kanssa. Myös hyvinvointialueen tulisi olla mukana neuvotteluissa, joissa kunta ja ELY-keskus keskustelevat alaikäisten ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten sijoittamisesta kuntaan.

Lakiluonnoksessa esitetään, että perheryhmäkotien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Ehdotus on kannatettava. Luonnoksessa ei ole kuitenkaan arvioitu sitä, mitä yksittäistä kuntaa laajemmalle alueelle siirretty vastuu järjestää alaikäisen ilman huoltajaa maahan tulleen lapsen tai nuoren tuki ja asuminen perheryhmäkodissa tai muussa asumisyksikössä voi käytännössä merkitä kotoutumista edistävien palvelujen tarjonnan näkökulmasta. Esimerkiksi: miten alaikäisen vastaanottanut kunta pystyy järjestämään toisen kunnan alueella sijaitsevassa perheryhmäkodissa olevalle lapselle tai nuorelle kotoutumista edistäviä palveluja osana kunnallisia peruspalvelujaan?

Kategoriat