Lausunto: Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää kannatettavana sitä, että valtiojohdon keskitetystä tiedonsaannista ja tilannekuvatoiminnasta säädettäisiin jatkossa lain tasolla.

Lausunnot sote-maakuntauudistuksesta

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta sekä luonnoksesta päätökseksi asettaa tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää kannatettavana sitä, että valtiojohdon keskitetystä tiedonsaannista ja tilannekuvatoiminnasta säädettäisiin jatkossa lain tasolla. Näin parannettaisiin valtakunnan kokonaisturvallisuutta koskevan päätöksenteon edellytyksiä nopeaa reagointikykyä vaativissa uhkatilanteissa.

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on käynnissä tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistamiseen kohdistuva tarkastusteema, joka sivuaa myös tilannekuvatoimintaa. Teemasta valmistui kesällä 2016 hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaukseen kohdistunut tuloksellisuus-tarkastuskertomus (14/2016). Teemasta on lokakuussa 2016 käynnistynyt kaksi tuloksellisuustarkastusta, jotka kohdistuvat julkisen hallinnon sähköisten palveluiden toimintavarmuuden ohjaukseen (Dnro 54/340/2015) sekä kybersuojauksen järjestämiseen (Dnro 54/185/2016). Näissä syksyllä 2017 valmistuvissa tarkastuksissa kiinnitetään huomiota myös valtioneuvoston kanslian koordinoivaan rooliin tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden varmistamisessa.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole lausuttavaa tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmän asettamiseen liittyen.

 

Kategoriat