Lausunto: Taloushallinnon vastuunjakomääräys

Valtion taloushallinnon tehtävät ja vastuut on jaettu pääosin asianmukaisesti. Vastuunjaon tulee olla selkeä ja mahdollistaa virastojen ja laitosten sujuva työ. Vastuut tulee jakaa niin, että riskienhallinta ja sisäisen valvonnan kontrollit voivat toimia tehokkaasti.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan taloushallinnon tehtävät ja vastuut on määrätty ja jaettu kirjanpitoyksiköille pääosin asianmukaisesti taloushallinnon vastuunjakomääräyksessä, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021.

Vuoden 2017 aikana voimaan astunut talousarviolain muutos korostaa, kuinka merkittävä Valtiokonttorin vastuunjakomääräys on taloushallinnon tehtävien ja sisäisen valvonnan järjestämisvastuun kannalta. Onkin tärkeää, että vastuunjakomääräyksen rakenne on selkeä ja ymmärrettävä, ja että kirjanpitoyksiköiden vastuut on eritelty riittävän tarkasti.

Valtiokonttorin tulisi varmistua siitä, että määräyksen vastuunjako on riittävän selkeä ja toimiva myös kirjanpitoyksiköiden käytännön työn ja sisäisen valvonnan näkökulmasta. Jotta sisäinen valvonta voi toimia, kontrollit ja riskienhallinta tulee osoittaa siihen kokonaisprosessin osaan, jossa ne ovat tehokkaimmillaan. Määräys tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla.

Vastuunjakomääräyksessä tiliöintien vastuunjaon tavoitteena on, että ostolaskut voidaan käsitellä mahdollisimman automaattisesti. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös tiliöinteihin liittyvää tekoälyä. Onkin tärkeää, että Valtiokonttori on määrännyt Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) varmentamaan, että sen asiakasvirastojen järjestelmien käyttöoikeusroolit ovat asianmukaiset ja että automaattiset kontrollit toimivat ja niitä ylläpidetään. Vastuu tukee sisäisen valvonnan näkökulman vahvistamista ja valittujen ratkaisujen säännöstenmukaisuudesta varmentumista osana Palkeiden vastuulla olevan toiminnan kehittämistä. Perimmäinen vastuu tiliöintien oikeellisuudesta on kuitenkin Palkeiden asiakasvirastoissa riippumatta siitä, miten tiliöinnit tehdään.

Kategoriat