Lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän loppumietinnön kehittämisehdotuksista

VTV kannattaa useimpia toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksia ja korostaa, että ensisijaisten etuuksien tasoa ja kattavuutta tulisi parantaa sekä perustoimeentulotuen säilyttämistä osana sosiaalihuoltoa vahvistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän loppumietinnön kehittämisehdotuksista.

VTV toteaa, että monet perustoimeentulolain uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 358/2014 vp) tunnistetut riskit jäivät lain toimeenpanossa huomioimatta tai liian vähälle huomiolle. Työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista osa on sellaisia, joilla pyritään edelleen korjaamaan näitä riskejä.

Työryhmä esittää, että ensisijaisten etuuksien tasoa ja kattavuutta tulisi parantaa. VTV pitää esitystä kannatettavana, koska taloudellisten etuuksien ja tukien päällekkäistä saantia tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä vähentämään hallinnollisten kustannusten hillitsemiseksi ja kannustinloukkujen ehkäisemiseksi. Kaikki toimeentulotuen toimeenpanon sujuvoittamiseen ja parantamiseen tähtäävä kehitystyö on kannatettavaa etenkin, jos sillä voidaan vähentää toimeenpanosta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Työryhmän ehdotus tukisi myös perustoimeentulotuen säilyttämistä osana sosiaalihuoltoa, mikä edistäisi myös työryhmän tavoitetta asiakkaan aseman parantamisesta. Asiakkaiden palvelutarve tulisi tunnistaa paremmin perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jotta perustoimeentulotuen ja sosiaalityön välistä kytköstä voitaisiin vahvistaa.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan perustoimeentulotuen nykyisten myöntämisperusteiden selkeyttämistä. VTV toteaa, että nykyisessä muodossaankin toimeentulotukilaki edellyttää yksilöllisen tarveharkinnan käyttämistä. Sen sijaan tulisi arvioida sitä, mitkä yksilöllistä tarveharkintaa sisältävät menot tulisi siirtää pois perustoimeentulotuesta.

VTV tukeutuu lausunnossaan pääosin vuonna 2020 julkaistun perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle koskevan tarkastuskertomuksen (VTV 1/2020) havaintoihin, kannanottoihin ja suosituksiin.

Kategoriat