Lausunto: Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistamista koskeva taustamuistio

VTV on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistamista koskevasta taustamuistiosta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti vuonna 2018 valtionapua Työterveyslaitoksen menoihin ja tarkastuksen perustella laillisuustarkastuskertomuksessa Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt (11/2019) annettiin sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavat suositukset:

Sosiaali- ja terveysministeriön

  1. on syytä päivittää Työterveyslaitosta koskeva lainsäädäntö vastaamaan laitoksen nykyistä toimintaa ja ottaa huomioon myös valtionavustuslain ja EU-lainsäädännön vaatimukset.

  2. on syytä kiinnittää huomiota kirjavaan käsitteiden käyttöön lainsäädännössä ja valtion talousarviossa.

  3. olisi suositeltavaa vahvistaa päätöksessä selkeästi Työterveyslaitoksen menojen määrä, jotka hyväksytään valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi. Lisäksi päätöksestä tulisi käydä ilmi tuen käyttötarkoitus ja -aika sekä tuensaajaa koskevat oikeudet ja velvoitteet.

  4. tulee ottaa kantaa Työterveyslaitoksen ylijäämään ja miten se huomioidaan valtionapua myönnettäessä.

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistaminen -taustamuistiossa on tuotu esiin VTV:n tarkastuksen havaintoja ja osin kerrottu, mihin toimenpiteisiin havaintojen johdosta on jo ryhdytty. Taustamuistiossa on kerrottu, että sosiaali- ja terveysministeriö päätti VTV:n tarkastukseen liittyen teettää arvioinnin Työterveyslaitoksen rahoituksen suhteesta valtiontukisääntelyyn HPP Asianajotoimistolla. Arvioinnissa on nostettu esiin samoja havaintoja kuin VTV:n tarkastuksessa.

Taustamuistion lopussa on kerrottu, mitkä voisi olla mahdollisesti asetettavan hankkeen tavoitteet. Esitetyistä tavoitteista ainakin seuraavat tavoitteet liittyvät VTV:n tarkastuksessa esitettyihin suosituksiin

  • selkeyttää ja ajantasaistaa Työterveyslaitoksen toimintaa ja rahoitusta koskeva sääntely tekemällä kokonaisuudistus,

  • huomioida valtiontuki- ja kilpailusääntely ja minimoida lainsäädännön keinoin näihin liittyvät riskit,

  • säätää Työterveyslaitoksen ajantasaisista tehtävistä nykyistä selkeämmin ja täsmällisemmin, jotta on selvää, mihin tehtäviin valtionosuutta voidaan käyttää,

  • varmistaa, että Työterveyslaitokselle myönnettävää valtionosuutta koskevat säännökset ovat käsitteiltään selkeitä ja sisältävät riittävät säännökset menettelystä, valtionosuuden saajan oikeuksista ja velvoitteista sekä valvonnasta ottaen huomioon valtionavustuslaissa oleva sääntely,

  • tunnistaa muut Työterveyslaitoksen toimintaan ja rahoitukseen vaikuttavat ajankohtaiset asiat ja huomioida tarvittaessa niiden vaikutukset lainsäädäntöön.

Tavoitteet vastaavat näkemyksemme mukaan hyvin nykyisin puutteisiin. VTV pitää tärkeänä, että asiassa edetään ja havaitut puutteet saadaan korjattua. Tärkeätä olisi siten edetä selvityksestä itse toteutukseen.

Kategoriat