Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Ohjelmaluonnos muodostaa loogisen kokonaisuuden, mutta sekä kestävään kehitykseen että digitalisaatioon liittyviä tavoitteita tulisi tarkentaa ja täsmentää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan (EAKR) ohjelman ehdotukseen Uusiutuva ja osaava Suomi 2021–2027.

VTV toteaa, että kokonaisuutena ohjelman toimenpidekokonaisuudet muodostavat loogisen, koordinoidun kokonaisuuden ja siinä esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat pääosin kannatettavia.

Kestävää kehitystä on ohjelmaluonnoksessa käsitelty varsin laajasti, mutta eri asioita on käsitelty varsin eri tasoisesti. Luonnoksesta puuttuu lisäksi osa keskeisistä tavoitteista (mm. kiertotalous, ilmastorahoituksen määrä). Erityisesti päästövähennyksille ei ole asetettu konkreettisia tavoitteita ja mittareita.

Ohjelmaluonnos tunnistaa hyvin digitalisaation kautta tavoiteltavat kehittämisen osa-alueet ja tavoitteet. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat erittäin kunnianhimoisia. Ohjelman toimeenpanon yhteydessä tavoitteita tulisi tarkentaa ja toteuttamista ohjata hyötyjen saavuttamiseksi.

Muiden tavoitteiden osalta tulee kiinnittää huomiota muun muassa tulosmittareiden tulkinnanvaraisuuteen ja lähiopetuksen merkitykseen oppimisen edistämisessä. Lisäksi tulee paneutua tietojärjestelmien toimintaan ja käyttökelpoisuuteen palvelutarjonnassa ja palvelutoiminnan seurannassa.

Kategoriat