Lausunto: Valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) muuttaminen

Talousarvioasetuksen muutos parantaisi oikeiden ja riittävien tietojen raportointia valtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastusvirastolla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta.

Talousarvioasetukseen ehdotettujen muutosten tavoitteena laajentaa käytäntöä, jolla valtion kirjanpitoyksiköiden väliset tilitapahtumat eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä. Muutosten avulla valtion taseesta saadaan eliminoitua valtion sisäisten saamisten ja velkojen vaikutus.

Jos ehdotetut muutokset toteutuvat, valtion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta voidaan saada nykyistä paremmin oikeita ja riittäviä tietoja.

Keskeisten muutosehdotusten tavoitteet ovat kannatettavia. Tarkastusvirastolla ei ole huomautettavaa esitetyistä säännösmuutoksista.

Kategoriat