Lausunto: Valtioneuvoston asetusluonnos valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttamisesta

On kannatettavaa, että hallitus pyrkii ehdotuksella yksinkertaistamaan valtionavustusten hakumenettelyä ja keventämään hakijoiden hallinnollista taakkaa. Valvonnan taso kuitenkin heikkenee, jos tilintarkastajan raportti vaaditaan avustuksen saajilta nykyistä harvemmin. Valvontaa tulisi vahvistaa korvaavalla keinolla. Lisäksi tulisi harkita, pitäisikö raportin toimitusvelvollisuus sitoa myönnetyn avustuksen määrään.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kannattaa ehdotuksen tavoitteita siitä, että valtionavustusten hakumenettelyä yksinkertaistetaan ja avustusta hakevien järjestöjen hallinnollista taakkaa kevennetään.

On huomattava, että luonnoksessa ehdotettu avustuksen hakemisen vuotuisuuden poistaminen saattaa asettaa erityyppiset avustukset eri asemaan: jos rahoitus odottamatta vähenee, etusijan saattavat saada vanhat monivuotiset avustukset, eikä uusia ja yksivuotisia avustuksia välttämättä myönnetä.

Luonnoksessa ehdotetaan, että myönnetty avustus raukeaa, jos sen käytöstä ei ole esitetty hyväksyttävää selvitystä avustuksen viimeistä käyttövuotta seuraavan vuoden aikana. Ehdotus on kannatettava, koska se selkeyttää maksatusjärjestelmää ja helpottaa varojen käytön valvontaa.

Luonnoksessa ehdotetaan korotettavaksi sitä rajaa, jonka perusteella avustuksen saajan tulee toimittaa tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä. Jos alarajaa nostetaan, valvonnan kokonaistaso heikkenee. Heikennys tulisi kompensoida jollakin muulla valvontakeinolla.

Lisäksi tulisi harkita, millä perusteella tilintarkastajan raportti vaaditaan. Tällä hetkellä raportin toimittamisvelvollisuus määräytyy sen perusteella, kuinka paljon avustusta on käytetty, mikä saadaan selville vasta avustuksen käyttöajan lopussa. Tarkoituksenmukaisempaa voisi olla velvoittaa avustuksen saaja toimittamaan raportti jo sen perusteella, kuinka paljon avustusta kohteeseen on myönnetty.

Kategoriat