Lausunto: Valtiovarainministeriön luonnos määräykseksi toiminta- ja taloussuunnittelusta ja julkisen talouden suunnitelman valmisteluun liittyvien kehys- ja muiden ehdotusten sekä valtion talousarvioehdotusten laadinnasta

Laadintamääräyksen luonnoksessa esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja oikeansuuntaisia. Valtion talousarviosta annettu laki ja asetus sekä tämä valtiovarainministeriön määräys yhdessä antavat hyvän säädös- ja määräysperustan talousarvion laatimiselle ja noudattamiselle.

Vaikka säädös- ja määräysperusta on jo tähän asti ollut hyvä ja kattava, on talousarvion laadinnassa käytännössä sovellettu eri tavoin niitä mahdollisuuksia, jotka säädösten ja määräysten puitteissa ovat olleet laillisia. Tämä on johtanut epäyhtenäisiin budjetointikäytäntöihin. Budjetointikäytäntöjen moninaisuus on 2000-luvulla lisännyt talousarvion epäyhtenäisyyttä ja vähentänyt talousarvion selkeyttä. Talousarvion yhtenäisyys edistää osaltaan myös valtion taloudenhoidon tehokkaita järjestelyitä.

Kaikkien ministeriöiden tulisi jatkossa ottaa laadintamääräys ja sen tekstit huomattavasti aiempaa vahvemmin huomioon talousarvioehdotuksia tehdessään. Määräyksen antajana valtiovarainministeriön on suositeltavaa suhtautua määräyksen hengestä poikkeaviin ehdotuksiin nykyistä tiukemmin.

Kategoriat