Selvitys: Liiketoiminnan kehittäminen tutkimustiedon hyödyntämistä edistämällä

Yhteistyö ja vuorovaikutus Suomen innovaatiojärjestelmän toimijoiden välillä on heikentynyt 2010-luvulla. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemista leimaa rahoituksen lyhytjänteisyys sekä prosessien erillisyys ja päällekkäisyys. Lisäksi laaja-alaisia innovaatioiden ja systeemisen kehittämisen tukia on niukasti. VTV:n teettämän selvityksen perusteella tarkastusta kannattaa kohdistaa erityisesti TKI-toiminnan ohjaukseen ja hallintaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teetti selvityksen TKI-tuista ja tutkimustiedon hyödyntämisestä. Selvityksen kohteena olivat innovaatiotoiminnan suora ja epäsuora tuki, kasvuyrittäjyysohjelmat ja mahdollinen pääomarahoitus, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulosten kaupallinen hyödyntäminen ja sen rahoitus sekä tutkimus- ja teknologiaohjelmat. Selvityksen teki YTT (H.C.) Tarmo Lemola.

Selvityksen mukaan TKI-tuilla ja tutkimustiedon hyödyntämisellä liiketoiminnassa on huomattavaa taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä, mutta aihealue on rajoiltaan epämääräinen. Sisällöltään ja toimintamalleiltaan selvityksen kohdealue on 2010-luvulla pikemminkin hämärtynyt ja hajautunut kuin selkeytynyt. Osana aineettoman pääoman laajempaa ja edelleen puutteellisesti tunnettua kysymys- ja haastekenttää selvityksen aihealue on sekä tutkimuksellisesti että tarkastuksen näkökulmasta vaikeasti lähestyttävä. Selvitys tukee Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa -tarkastusta, joka käynnistetään joulukuussa 2020. Tarkastuksessa selvitetään ohjauksen ja hallinnan laatua ja toimintakykyä tarkastelemalla TKI-rahoitukseen kohdistuvaa ohjausta keskittyen erityisesti terveysalan toimijoihin ja rahoitusmalleihin.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-497-2