Making it easier to start a business

Vaikka Pohjoismaiden julkista hallintoa käytetään usein esimerkkinä pitkälle viedystä digitalisaatiosta, niin siitä huolimatta työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin prosessit ovat kaikilta osin sujuvia. Myös maiden sisällä digitalisoinnin aste voi vaihdella merkittävästi eri viranomaisten välillä.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten tarkastusvirastot tekivät yhteisen rinnakkaistarkastuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä viranomaisprosesseja digitalisoitu tuloksellisesti. Aihetta tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta; yrittäjille tarjottavien digitaalisten palvelujen asiakaslähtöisyys, viranomaisten sisäiset työprosessit sekä viranomaisten välinen yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Kaikilla rinnakkaistarkastukseen osallistuneilla Pohjoismailla on tavoitteena helpottaa yritystoiminnan käynnistämistä digitaalisten palvelujen avulla. Tehokkaat ja sujuvat prosessit tuovat hyötyjä sekä yrittäjille että julkiselle sektorille.

Tarkastusten yhteenvetona todettiin, että tietoa on paljon saatavilla digitaalisessa muodossa, esimerkiksi yrittäjille ja yrityksille suunnatuilta verkkosivustoilta. Siitä huolimatta uuden yrittäjän voi olla vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa yritystoiminnalle asetetuista vaatimuksista. Tarjolla olevien digitaalisten palvelujen kattavuus voi myös vaihdella merkittävästi alueittain ja kunnittain. Viranomaisten asiankäsittelyä on kaikkialla sähköistetty, mutta prosesseista löytyy silti vielä paljon manuaalisia vaiheita.

Yritystoiminnan käynnistäminen vaatii toisinaan yhteydenpitoa useisiin eri viranomaisiin, joten viranomaisten välinen yhteistyö on avainasemassa, kun halutaan yksinkertaistaa prosessia asiakkaan näkökulmasta. Tarkastuksissa kuitenkin tunnistettiin useita yhteistyöhön liittyviä haasteita, kuten yhteisten palvelujen omistajuus, rahoitus ja toimeenpanon ohjaus. Tietoja tulisi myös jakaa tehokkaammin viranomaisten välillä.

Linkit rinnakkaistarkastuksen osana julkaistuihin kansallisiin tarkastuskertomuksiin:

Tutustu VTV:n tarkastuskertomukseen: Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa

Tutustu Ruotsin tarkastusviraston raporttiin: Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14)

Tutustu Norjan tarkastusviraston raporttiin: Undersøkelse av bruken av digitale løsninger ved etablering av restaurant

 

Kategoriat