Enklare att starta företag

Även om den nordiska offentliga förvaltningen ofta används som exempel på långtgående digitalisering återstår det mycket arbete innan processerna är smidiga i alla delar. Graden av myndigheternas digitalisering kan också variera betydligt inom länderna.

Revisionsmyndigheterna i Finland, Sverige, Norge, Island och Färöarna utförde en parallell granskning för att gemensamt utreda om myndighetsprocesserna vid företagsstart är effektivt digitaliserade. Ämnet granskades ur tre perspektiv: kundorientering i digitala tjänster för företagare, myndigheters interna arbetsprocesser och myndighetssamarbete i utvecklingen av digitala tjänster.

Alla deltagande länder hade som mål att underlätta företagsstart med hjälp av digitala tjänster. Effektiva och smidiga processer gynnar både företagarna och den offentliga sektorn.

Enligt sammanfattningen av granskningarna finns det mycket information i digital form t.ex. på webbplatser riktade till företagare och företag. Trots detta kan nyföretagare ha svårt att skaffa sig en helhetsbild av alla krav som ställs på företagsverksamheten. Täckningen för de tillgängliga digitala tjänsterna kan också variera betydligt region- och kommunvis. Myndigheterna har överallt börjat hantera ärenden elektroniskt, men man kan fortfarande hitta många manuella skeden i processerna.

Eftersom företagsstart ibland kräver kontakt med flera olika myndigheter har myndighetssamarbetet en nyckelroll när man vill förenkla processen ur kundens synvinkel. Vid revisionerna identifierades dock flera samarbetsutmaningar, såsom ägarskap och finansiering av gemensamma tjänster samt styrning av genomförandet. Myndigheterna borde även dela information med varandra mer effektivt.

Länkar till de nationella revisionsberättelser som har publicerats inom ramen för den parallella granskningen:

Statens revisionsverk (Finland): Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa

Riksrevisionen (Sverige): Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14)

Riksrevisjonen (Norge): Undersøkelse av bruken av digitale løsninger ved etablering av restaurant

 

kategorier