Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona

Perussyy yhtiömuodon käyttämiselle ei saisi olla se, että valtionyhtiötä voi pääomittaa valtion omistamilla pörssiosakkeilla budjetin menokehyksen ulkopuolella. Uutta tehtävää varten ei myöskään tarvita aina uutta yhtiötä. Jos valtion varoja ja tehtäviä siirretään talousarviotaloudesta yhtiöihin, eduskunnan ohjaus- ja valvontavalta heikkenee.

VTV tarkasti seitsemän valtion erityistehtäväyhtiön perustamista ja alkuvaiheen toimintaa. Mukana oli neljä pääministeri Sipilän hallituksen valmistelemaa maakuntauudistusta varten perustettua valtionyhtiötä:  Maakuntien tilakeskus Oy, SoteDigi Oy, Vimana Oy ja Hetli Oy. Lisäksi tarkastuksessa oli mukana kolme muuta valtionyhtiötä. Niistä Traffic Management Finland Oy perustettiin, kun Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut yhtiöitettiin. Pohjolan Rautatiet Oy perustettiin uusien ratayhteyksien suunnitteluun. Oppiva Invest Oy perustettiin tukemaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineiden kehittämistä.

Yhtiöt perustettiin vuosina 2017–2019, ja valtio pääomitti niitä yhteensä noin 490 miljoonalla eurolla. Rahat yhtiöiden pääomittamiseen saatiin osakemyynneistä, talousarviosta ja Senaatti-kiinteistöjen varoista. Tarkastus tehtiin paitsi aiheen valtiontaloudellisen merkityksen vuoksi, myös sen takia, että uusia erityistehtäväyhtiöitä perustettiin kyseisenä ajanjaksona poikkeuksellisen paljon. Tarkastuksella haluttiin varmistaa, että yhtiöiden perustaminen olisi tarkoituksenmukaista.

Erityistehtäviä hoitavia valtionyhtiöitä tulee perustaa vain todelliseen tarpeeseen. Kun valtionyhtiöitä perustetaan, on mietittävä, mihin yhteiskunnalliseen ongelmaan tai tarpeeseen yhtiömuotoisella toiminnalla voidaan vastata. Useimpia tarkastuksen kohteena olleita valtionyhtiöitä pääomitettiin pörssiosakkeilla. Mahdollisuus toimia menokehyksen ulkopuolella tai mahdollisuus pääomittaa yhtiö nopeasti myymällä valtion tai toisen valtionyhtiön omistamia pörssiosakkeita ei kuitenkaan saa olla perussyy käyttää yhtiömuotoa.

Uusia valtionyhtiöitä perustaessa ja valtion omistajaohjausta harjoitettaessa tulee omistajaohjauksesta vastaavan viranomaisen muodostaa selkeä käsitys siitä, miten se odottaa yhtiön toimivan ja mitä se odottaa yhtiön saavuttavan. Omistajaohjaajan tulee viestiä nämä asiat yhtiön hallitukselle ja johdolle. Uutta tehtävää varten ei välttämättä tarvitse perustaa uutta valtionyhtiötä. Asiaa valmistelevan ministeriön on analysoitava ja dokumentoitava vaihtoehto, jossa yhtiön perustamisen sijaan jokin jo toimivista valtionyhtiöistä ottaisi uuden tehtävän hoitaakseen tai tarvittava palvelu ostettaisiin markkinoilla jo olevilta yksityisiltä yrityksiltä.

Lisäksi tarkastusvirasto suosittaa, valtiovarainministeriö edesauttaa valtiontalouden kehyssäännön muuttamista siten, että valtion osakeomaisuuden luovutukset lasketaan mukaan kehysmenoihin. Tarkastusvirasto suosittaa myös, että Oppiva Invest Oy:n ja Traffic Management Finland Oy:n toiminnan yhteiskunnallisista hyödyistä ja kustannuksista teetetään viiden vuoden sisällä puolueeton arviointi.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-495-8