Aktiebolag som organiseringsform för statliga verksamheter

Grundorsaken till att bolagsformen används får inte vara att statsbolaget kan kapitaliseras med statsägda börsaktier utanför utgiftsramen i budgeten. För den nya uppgiften behövs inte heller alltid ett nytt bolag. Om statens medel och uppgifter överförs från budgetekonomin till bolagen, försvagas riksdagens styrnings- och tillsynsbehörighet.

Revisionsverket granskade grundandet av sju statliga specialuppgiftsbolag och verksamheten i inledande skedet. I revisionen ingick fyra statsbolag inrättade för landskapsreformen som beretts av statsminister Sipiläs regering: Landskapens lokalcentral Ab, SoteDigi Oy, Vimana Oy och Hetli Oy. Dessutom ingick tre andra statsbolag i revisionen. Av dem grundades Traffic Management Finland Oy när Trafikverkets trafikstyrnings- och förvaltningstjänster bolagiserades. Pohjolan Rautatiet Oy grundades för planeringen av nya banförbindelser. Oppiva Invest Oy grundades för att stöda utvecklingen av inlärningsmiljöer och undervisningsredskap inom yrkesutbildningen.

Bolagen grundades 2017-2019 och staten kapitaliserade dem med sammanlagt cirka 490 miljoner euro. Pengarna för kapitaliseringen av bolagen kom från aktieförsäljningar, budgeten och Senatfastigheters medel. Revisionen gjordes inte bara med anledning av ämnets betydelse för statsfinanserna, utan också för att det under perioden i fråga grundades ett exceptionellt stort antal nya specialuppgiftsbolag. Med revisionen ville man säkerställa att det var ändamålsenligt att grunda bolagen.

Statsbolag som sköter specialuppgifter ska grundas endast på ett verkligt behov. När statsbolag grundas ska man fundera på vilket problem eller behov i samhället verksamhet i bolagsform ska svara på. De flesta statsbolag som var föremål för revisionen kapitaliserades med börsaktier. Möjligheten att verka utanför utgiftsramen eller möjligheten att snabbt kapitalisera bolaget genom att sälja börsaktier som ägs av staten eller ett annat statsbolag får dock inte vara en grundläggande orsak att använda bolagsformen.

När nya statsbolag grundas och statens ägarstyrning bedrivs ska den myndighet som ansvarar för ägarstyrningen bilda sig en klar uppfattning om hur bolaget förväntas fungera och vad den förväntar sig att bolaget ska uppnå. Ägarledaren ska informera bolagets styrelse och ledning om dessa frågor. För den nya uppgiften behöver man inte nödvändigtvis grunda ett nytt statsbolag. Det ministerium som bereder ärendet ska analysera och dokumentera ett alternativ där något av de redan verksamma statsbolagen åtar sig att sköta den nya uppgiften i stället för att grunda bolaget eller där den behövliga tjänsten köps av privata företag som redan finns på marknaden.

Dessutom rekommenderar revisionsverket att finansministeriet främjar en ändring av rambestämmelsen för statsfinanserna så att överlåtelser av statens aktietillgångar inkluderas i ramutgifterna. Revisionsverket rekommenderar också att det låter göras en opartisk bedömning av Oppiva Invest Oy:s och Traffic Management Finland Oy:s samhälleliga fördelar och kostnader inom fem år.

kategorier