Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2010-2011

Pääsääntöisesti kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti. Ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tukea sekä ilmoitettavien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista.

Pääasiallinen sisältö

Puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010) on säädetty puolueille ja puolueyhdistyksille rahoituksen avoimuutta edistäviä velvoittavia säännöksiä. Säännösten tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta ottamalla erityisesti huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECOn Suomelle antamat suositukset. Yleisöllä tulee olla mahdollisten sidonnaisuuksien arvioimisen kannalta riittävästi tietoa puolueiden perustoiminnan ja vaalikampanjoiden rahoituksesta.

Puolueiden, avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten sekä lähiyhteisöjen vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjat on toimitettu sähköiseen puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin. Kaikki tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset oli toimitettu tarkastusvirastoon 18.1.2012 mennessä. Pääsääntöisesti tarkastettujen yhteisöjen kirjanpito oli hoidettu asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta oli kirjanpidon perusteella toteutettavissa. Edelleen kuitenkin korostetaan, että kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kirjanpitonsa kirjanpitolain (1336/1997, muutettu 1304/2004) 2 luvun 4 §:n mukaan ajan tasalla.

Tarkastusviraston valvottavia ovat puoluelain perusteella puolueet, avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt ja puolueiden lähiyhteisöt. Tarkastettujen puolueiden, puolueen piirijärjestöjen ja puolueiden lähiyhteisöjen osalta voidaan todeta, että ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan puolueiden ja puolueyhdistysten tulee ilmoittaa vuonna 2011 kertyneet luottamushenkilömaksut puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin mikäli ajantasaisen ilmoituksen kriteerit täyttyvät. Samoin puolueiden ja puolueyhdistysten tulee tarkastusviraston näkemyksen mukaan jatkossa seurata luottamushenkilömaksujen kertymää ja tehdä näistä ilmoitukset ilmoitusrekisteriin vähintään kalenterivuosittain.

Lisäksi puolueiden tulee puoluelain 8 c §:n mukaisesti huolehtia, että puolueyhdistykset tekevät myös tarvittaessa ajantasaiset ilmoitukset Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tältä osin puolueiden tulisi tarkastusviraston näkemyksen mukaan toimia nykyistä systemaattisemmin. Tarkastuksessa ei havaittu puoluelain 8 b §:n tuen rajoitusten vastaisia olennaisia tukisuorituksia. Puoluelain tukea koskevat säännökset sisältävät tulkinnanvaraisia kohtia. Tarkastusvirasto pitää raportoinnissaan jatkuvasti esillä tarkastustoiminnassa esille tulevia käytännön tulkintatilanteita mahdollisten tulevien säädösmuutosten tarpeisiin.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K62012vp