Berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2010-2011

VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val.

Huvudsakligt innehåll

I partilagen (10/1969, ändrad 638/2010) har för partier och partiföreningar föreskrivits förpliktande bestämmelser vilka främjar finansieringens öppenhet. Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att särskilt beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Allmänheten bör för att kunna bedöma eventuella bindningar ha tillräcklig information om finansieringen av partiernas grundläggande verksamhet och valkampanjer.

Revisionsverkets tillsynsobjekt är med stöd av partilagen partierna, de i understödsbeslutet nämnda föreningarna och de partinära sammanslutningarna. I fråga om de granskade partierna, partiernas distriktsorganisationer och de partinära sammanslutningarna kan konstateras, att de aktuella redovisningarna efter kompletteringar till sina väsentliga delar är riktiga och ger till väsentliga delar riktiga uppgifter om bidrag som erhållits av de granskade sammanslutningarna.

Enligt revisionsverkets åsikt bör partierna och partiföreningarna redovisa de under år 2011 insamlade förtroendepersonavgifterna till registret för redovisning av partifinansieringen ifall kriterierna för aktuell redovisning uppfylls. Likaså bör partierna och partiföreningarna enligt revisionsverkets förmenande i fortsättningen följa med hur förtroendepersonavgifter insamlas och lämna redovisningar av dem till registret för redovisning minst en gång per kalenderår.

Dessutom bör partierna i enlighet med 8 c § i partilagen sörja för att partiföreningar också vid behov lämnar aktuella redovisningar till Statens revisionsverk. Till denna del borde partierna enligt revisionsverkets förmenande agera mer systematiskt än för närvarande. Vid granskningen observerades inte väsentliga bidragsprestationer som hade stridit mot begränsningarna i fråga om bidrag i 8 b § i partilagen.

Partilagens bestämmelser om bidrag innehåller punkter vilka ger rum för tolkning. Revisionsverket framför i sin rapportering kontinuerligt i granskningsverksamheten framkomna praktiska tolkningssituationer med tanke på möjliga behov av framtida författningsändringar.

 

kategorier