Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä

Perusopetuksen normiohjauksella pyritään edistämään sitä, että kouluissa opetetaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Opetusta tukevan informaatio-ohjauksen riittävyys tulisi kuitenkin varmistaa myös opetussuunnitelmien valmistumisen jälkeen, jotta tulevaisuuden taitojen opettaminen olisi mahdollisimman tuloksellista.

VTV:n tarkastuksessa arvioitiin, tukeeko perusopetuksen ohjaus tulevaisuuden työelämän kannalta tarpeellisten taitojen opettamista. Tällaisia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja voivat olla esimerkiksi sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja oppimaan oppiminen. Tarkastuksessa hyödynnettiin OECD:n tunnistamia tulevaisuuden työelämän kannalta tärkeitä taitoja.

Perusopetuksen sisältöjä ja tavoitteita ohjaavana keskeisenä normina on Opetushallituksen laatima, valtakunnallinen ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet” -määräys, jota päivitetään noin 10 vuoden välein. Paikalliset opetuksen järjestäjät laativat sen pohjalta omat opetussuunnitelmansa.

Tulevaisuuden työelämän kannalta tarpeelliset taidot ovat olleet keskeisesti esillä perusopetuksessa vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudistuksesta lähtien. Opetuksessa siirryttiin uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen porrastetusti vuosina 2016–2019. Opetushallitus tuki uuden normin toimeenpanoa muun muassa kouluttamalla opettajia ja opetuksen järjestäjiä. Tuki alkoi kuitenkin vähentyä vuodesta 2016 alkaen vaikka viimeiset luokka-asteet siirtyivät uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen vasta vuonna 2019.

Tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja on edistetty opetuksessa, mutta kiire ja suuret erot oppilaiden lähtötasoissa taitojen suhteen huolestuttavat opetushenkilökuntaa. Taitojen tasalaatuisen opetuksen tueksi Opetushallituksen tulisi kehittää opetuksen järjestäjien välisen yhteistyön edellytyksiä. Opetushallitus voisi esimerkiksi kehittää toimintatapoja ja digitaalisia välineitä, joiden avulla opetuksen järjestäjät voisivat jakaa hyviä käytäntöjä paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseen, toimeenpanoon ja seurantaan.

Perusopetuksen vuotuiset kustannukset ovat olleet vajaat viisi miljardia euroa. Opetuksen järjestäjät vastaavat kustannuksista yhdessä valtion kanssa. Vuosittain perusopetuksen piirissä on ollut yli 500 000 oppilasta. Se, että tulevaisuuden työvoima hallitsee tulevaisuuden työelämän kannalta tarpeelliset taidot, vaikuttaa Suomen tulevaisuuden kilpailukykyyn, kansantalouteen sekä valtiontalouteen.

Tarkastus oli osa kansainvälistä rinnakkaistarkastusta ja sen englanninkielinen versio julkaistiin rinnakkaistarkastuksen yhteisjulkaisussa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-505-4