Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano

Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano ei kaikilta osin täyttänyt tarkastuksessa hyvälle ja laadukkaalle toimeenpanolle asetettuja kriteereitä. Tarkastuksessa arvioitiin, oliko strategian toimeenpano vuosina 2014–2015 johdonmukaista, laadukasta ja pyrittiinkö siinä kustannustehokkuuteen.

Tarkastusviraston kannanotot

Cleantech-liiketoiminta on maailmanlaajuisesti nopeasti kasvava ala ja yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueista. Cleantech-ratkaisujen avulla pyritään pienentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Cleantech-toiminta on toimialojen rajat ylittävää verkostotaloutta.

Tarkastuksen kohteena oli vuonna 2014 julkaistun valtioneuvoston cleantech-liiketoiminnan edistämistä koskevan strategian (cleantech-strategia) toimeenpano vuosina 2014–2015. Tämän lisäksi kertomuksessa on käsitelty toimenpiteitä, joita on toteutettu strategian varsinaisen toimeenpanon jälkeen. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, onko strategian toimeenpano ollut johdonmukaista ja laadukasta ja onko siinä pyritty kustannustehokkuuteen. Tarkastuksen tavoitteena ei ollut arvioida strategian vaikutuksia tai kustannusvaikuttavuutta.

Cleantech-strategian toimeenpano lopetettiin vuoden 2015 lopussa. Seuraavan, pääministeri Sipilän, hallituksen strategisessa ohjelmassa cleantech-strategian aiheet sisältyvät strategiseen tavoitteeseen ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”.

Cleantech-strategia liittyi kiinteästi cleantechin strategiseen ohjelmaan. Ohjelmaa toteutettiin vuosina 2012–2015 työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä, mutta sillä oli oma, ministeriön organisaatiorakenteesta irrallinen organisaationsa. Ohjelmaa veti strateginen johtaja. Hänen alaisuudessaan toimi 1–4 virkamiestä, joiden vastuulla käytännön työt olivat. Lisäksi strategian laadintaa ohjasivat strategisen ohjelman johtoryhmä ja neuvottelukunta. Strategian toimeenpanolle ei muodostettu omaa organisaatiota, vaan strategian laatineet tahot vastasivat työstä. Strategian toimeenpanossa vastuutettiin useita ministeriöitä.

Strategian toimeenpanoon liittyvää asiakirja-aineistoa ei ollut saatavilla siten, että asiakirjoista olisi saatu edustava kirjallinen tarkastusaineisto. Tämä johtui osin siitä, että asiakirjoja ei ollut laadittu kattavasti, mutta myös arkistoinnin ongelmista. Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkastetun strategian toimeenpanon päättymisen jälkeen antanut ohjeen sähköisten aineistojen arkistoinnista.

Tarkastuksen tulokset perustuvat kirjalliseen aineistoon, webropol-kyselyyn, suullisiin ja sähköpostihaastatteluihin sekä ministeriöille tehtyyn kirjalliseen tietopyyntöön saatuihin vastauksiin. Eri tahoja edustavat haastateltavat antoivat yhteneviä vastauksia haastattelukysymyksiin.

Cleantech-strategian toimeenpano ei kaikilta osin täyttänyt tarkastuksessa hyvälle ja laadukkaalle toimeenpanolle asetettuja kriteereitä.

Strategialle ei laadittu toimeenpanosuunnitelmaa. Strategian toimeenpanoon ei ministeriöille osoitettu erillisiä resursseja, vaan se rahoitettiin ministeriöiden omista toimintamenoista. Strategian toimeenpanon toteutusvastuut olisi voitu jalkauttaa tehokkaammin. Vaikka ministeriöt olisivat kaivanneet tukea erityisesti keskinäiseen yhteistyöhönsä, toteuttivat ne useimmat strategiassa niille osoitetut toimenpiteet onnistuneesti.

Strategian toimeenpanolla ei ollut aktiivista seurantaa eikä tarkistusmenettelyä, joiden perusteella strategian toteutumista olisi voitu ohjata tehokkaasti. Strategiasta viestittiin verkkosivuilla toimeenpanon aikana, mutta yksityiskohtaista viestintäsuunnitelmaa ei laadittu. Myöskään toimeenpanon arviointia tai etenemisen raportointia ei suunniteltu etukäteen. Toimeenpanon yhteydessä ei suunniteltu aineistojen hankintaa strategian vaikutusten arviointia ja vertailua varten. Tapa, jolla strategian toimeenpanoa johdettiin, ei kannustanut tiedonvälitykseen ja vuorovaikutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut tarkastuksen kattamana aikana kirjallisesti ohjeistanut strategioiden toimeenpanoa. Prosessiohje, jossa esitetään toimeenpanon vaiheet ja tehtävät, varmistaisi systemaattisen toiminnan.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö

  1. laatii strategioiden toimeenpanon apuvälineeksi kirjallisen prosessiohjeen, jossa esitetään toimeenpanoon liittyvät vaiheet ja tehtävät sekä niihin liittyvien asiakirjojen dokumentointi.

  2. huolehtii jatkossa siitä, että strategioiden toimeenpanosta tuotetaan asianmukaiset dokumentit ja nämä arkistoidaan siten, että dokumentit ovat myöhemminkin saatavilla ja käytettävissä.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-412-5