Jälkiseurantaraportti: Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytössään aiempaa paremmat ohjeet strategioiden toimeenpanosta. Asiakirjojen arkistoinnin käytäntöjä on selkeytetty ja ministeriö on pääosin kehittänyt toimintaansa tarkastusviraston suositusten mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano -tarkastuksesta (5/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli cleantech-strategian toimeenpano vuosina 2014–2015 sekä työn koordinoinnista vastannut työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Tarkastuksessa arvioitiin, oliko strategian toimeenpano ollut johdonmukaista ja laadukasta ja oliko siinä pyritty kustannustehokkuuteen. Tarkastuksessa havaittiin, että strategian toimeenpanoon liittyviä asiakirjoja ei ollut laadittu kattavasti eikä arkistoitu asianmukaisesti. Strategialle ei ollut myöskään laadittu toimeenpanosuunnitelmaa. Jälkiseurannassa havaittiin, että TEM on itse tarttunut tarkastuksessa ilmenneisiin ongelmiin, minkä ansiosta monia prosesseja on saatu selkiytettyä.

Jälkiseurannassa selvisi, ettei TEM ole tarkastusviraston suosituksesta huolimatta laatinut kirjallista prosessiohjetta strategioiden toimeenpanosta. TEM:n käytössä on kuitenkin valtioneuvoston kanslian (VNK) hankemalli, joka on koko valtionhallinnon hyödynnettävissä. Valtioneuvoston yhteisen hankemallin hyödyntäminen saa kannatusta työ- ja elinkeinoministeriön edustajilta erityisesti niissä tilanteissa, joissa strategia koskee useampaa ministeriötä. Tähän tarvitaan kuitenkin ministeriöiden johdon tuki: hankemalliin on sitouduttava poikkihallinnollisesti, jotta hankemallia ja sen raportointikäytäntöjä sovellettaisiin yhtenäisesti kaikissa vastuuministeriöissä.

TEM on pääosin hyödyntänyt kyseistä hankemallia sekä VNK:n muita hankehallinnan ohjeita uusien strategioiden toimeenpanossa. TEM:ssä noudatetaan lisäksi ministeriön sisäisiä lainvalmistelukäytäntöjä sekä VNK:n suoraan TEM:lle antamaa ohjetta hankeasioiden käsittelystä asianhallintajärjestelmässä.

Kategoriat