Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hallitaan pääosin hyvin. Omaisuuden elinkaaren hyvä hallinta luo osaltaan edellytykset varsinaisen toiminnan, kuten poliisitoimen tai merentutkimuksen, tuloksellisuudelle. Tarkastuksen perusteella on kuitenkin tarvetta parantaa sekä kokonaiskuvaa käyttöomaisuudesta että omaisuuden kokonaishallintaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

Kaikki tarkastuksessa mukana olleet viranomaiset suunnittelivat ja seurasivat kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren aikaisia ylläpitokustannuksia ja käyttömääriä. Hankinnan suunnitteluvaiheessa näiden tietojen laajuudessa ja tarkkuudessa oli kuitenkin vaihtelua eri viranomaisten välillä. Lisäksi osalta puuttuivat suunnitelmat omaisuuden luopumisesta. Kaikki hyödynsivät seurantatietoja ainakin jossain määrin.

Investointien elinkaari tulisi kuitenkin huomioida talousarviosuunnittelussa nykyistä paremmin. Ministeriöiden tulisi esittää talousarviovalmistelussa investoinnin hankintamenon lisäksi myös elinkaaren aikaiset ylläpitomenot. Investoinnit ja niiden ylläpito olisi perusteltua suunnitella yhtä toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi investointien riskien esiin tuomiseksi ja arvioimiseksi olisi tärkeää esittää herkkyyslaskelmia nykyistä enemmän.

Tarkastuksessa selvitettiin valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren hallinnan käytäntöjä. Elinkaaren hallintaa tarkasteltiin hankinnan suunnittelusta omaisuudesta luopumiseen asti. Valtion omistamien, taseeseen kirjattujen koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä noin 600 miljoonaa euroa, ja niihin on investoitu vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.

Tarkastuksessa olivat mukana taloudelliselta arvoltaan merkittävä valtion kone- ja laiteomaisuus eli laivat, ajoneuvot sekä muut koneet ja laitteet. Omaisuutta hallinnoivista organisaatioista valittiin Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus, Ilmatieteen laitos sekä Suomen ympäristökeskus.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-484-2