Livscykelhantering av statens egendom – maskiner och anordningar

Statens maskiner och anordningar förvaltas huvudsakligen väl. God livscykelhantering av tillgångarna bidrar till att den egentliga verksamheten – exempelvis polisväsendet eller havsforskningen – är effektiv. Utifrån granskningen behövs det ändå en bättre totalbild av anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering.

Samtliga granskade myndigheter planerade och följde upp underhållskostnaderna och användningsvolymerna under maskinernas och anordningarnas livscykel. Däremot förekom det skillnader mellan myndigheterna med avseende på hur omfattande och exakta dessa uppgifter var i anskaffningsskedet. Dessutom saknade en del av myndigheterna en plan för avyttring av tillgångar. Samtliga utnyttjade uppföljningsdata åtminstone i någon omfattning.

Investeringars livscykel bör ändå beaktas vid budgetplaneringen bättre än för närvarande. Ministerierna bör vid budgetberedningen lägga fram både anskaffningsutgiften för investeringen och underhållsutgiften under hela livscykeln. Investeringarna och underhållet av dem bör på goda grunder planeras på längre sikt än en verksamhets- och ekonomiplaneringsperiod. Dessutom borde känslighetsanalyser användas mer än i dag för att exponera och analysera de risker som hänför sig till investeringarna.

Vid revisionen utredde revisionsverket förfarandena för livscykelhanteringen av statens maskiner och anordningar. Livscykelhanteringen granskades från planeringen av anskaffningen till avyttring. Balansvärdet på maskiner och anordningar i statens ägo uppgick till cirka 600 miljoner euro i bokslutet 2019 och investeringarna i dem uppgick till cirka 100 miljoner euro på årsnivå.

Revisionen omfattade de statens maskiner och anordningar som har ett betydande ekonomiskt värde, det vill säga fartyg, fordon samt övriga maskiner och anordningar. Bland de organisationer som förvaltar dessa tillgångar valdes Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral ut för granskning.

kategorier