Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Tarkastuksen kohteena olivat valtionvarainministeriön hallinnonalan johdon toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät, joiden avulla toimintaa ohjataan. Hallinnonalan kokonaisuuden ohjauksesta puuttuu sellainen strategia, johon perustuvilla valinnoilla olisi mahdollista muodostaa perusta hallinnonalan toimijoiden hierarkkiselle tavoitteistolle. Kehittämiskohteita ilmeni myös esimerkiksi tavoitteenasettelun ja raportoinnin laadussa, tulosjohtamisessa ja säädösvalmistelussa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-269-5