Jälkiseurantaraportti: Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmässä ei ole tapahtunut merkittävää suositusten mukaista kehitystä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (9/2014 Valtionvarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä) kohteena oli valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä.

Hallinnonalan kokonaisuuden ohjauksesta puuttui sellainen strategia, johon perustuvilla valinnoilla olisi mahdollista muodostaa perusta hallinnonalan toimijoiden hierarkkiselle tavoitteistolle. Kehittämiskohteita ilmeni myös esimerkiksi tavoitteenasettelun ja raportoinnin laadussa, tulosjohtamisessa ja säädösvalmistelussa.

Jälkiseurannan perusteella hallinnon ohjausjärjestelmässä ei ole tapahtunut merkittävää suositusten mukaista kehitystä tarkastusajankohtana vallinneeseen tilanteeseen verrattuna.

Valtiovarainministeriön hallinnonalakokonaisuuden ohjauksen perustaksi on kehitetty valtion talousarviossa pääluokan tavoitteistoa, mutta suositusten mukaista hallinnonalatasoista strategiaa ei ole laadittu. Talousarvioesityksen tavoitteenasettelua on kehitetty hierarkkisempaan suuntaan, ja tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa on havaittavissa jossain määrin myönteistä kehitystä.

Valtiovarainministeriön organisoitumista ohjauksen näkökulmasta ei ole arvioitu uudelleen eikä toimintayksiköiden tulosohjausta ole kehitetty palvelemaan paremmin ylätason tavoitteita. Myöskään säädösvalmistelussa ja hallinnonalan vaikuttavuuden arvioinnissa ja varmistamisessa ei ole tapahtunut edistystä tarkastusajankohtaan nähden.

Annetut suositukset ovat kuitenkin osin luonteeltaan sellaisia, että niiden mukaisia toimenpiteitä ja kehitystä on tarkoituksenmukaista arvioida vasta pidemmän ajanjakson kuluttua.

Edellä mainituista syistä tarkastusvirasto jatkaa valtiovarainministeriön hallinnonalan kokonaisuuden ohjauksen laadun seurantaa osana säännöllistä perusseurantaa ja tarkastussuunnittelua.

 

Kategoriat