Valtuuksien budjetointi, seuranta ja raportointi

Valtuuksien budjetoinnissa ja seurannassa ei kokonaisuutena ole riittävän kattavasti noudatettu keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Valtuuksien selkeä ja yhtenäinen määrittely tukisi omalta osaltaan talousarvion toimeenpanoa ja valtuusseurantaa.

Tiivistelmä

Tarkastus koski valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien sekä lakiin perustuvien valtuuksien budjetointia, valtuusseurantaa ja valtuuksista raportointia. Valtuudella tarkoitetaan talousarvion yhteydessä tai lakiin perustuen myönnettyä oikeutta sitoutua menoihin, joita vastaavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin talousarvioihin. Valtuuksia oli vuonna 2012 käytössä yhteensä 17,1 miljardia euroa.

Tarkastus kattoi kaikki hallinnonalat. Tarkastuksessa hyödynnettiin vuosia 2011 ja 2012 koskeneiden tilintarkastusten havaintoja sekä vuosina 2011 ja 2012 suoritetun väylähankkeiden valtuuksien laillisuustarkastuksen havaintoja. Lisäksi tarkastuksessa on hyödynnetty aikaisempien vuosien tilintarkastusten havaintoja. Tarkastusviraston kannanotot perustuvat kuitenkin vuosien 2011 ja 2012 havaintoihin.

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, ettei valtuuksien budjetoinnissa ja seurannassa ole kokonaisuutena riittävän kattavasti noudatettu niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmissa on esitetty valtuuksista ja niiden käytöstä aiheutuvista menoista olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.
Tarkastuksen perusteella todettiin, että talousarvioiden valtuuslausekkeet eivät ole kaikilta osin riittävän selkeitä esimerkiksi valtuuksien uusimisien ja käyttötarkoitusten osalta eivätkä valtuuden määrän osalta niissä tilanteissa, joissa määrään liittyy indeksi. Tilintarkastusten ja nyt tehdyn laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtuuksien selkeä ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäinen määrittely talousarvion valmistelussa ja talousarviossa tukisi omalta osaltaan myös talousarvion toimeenpanoa ja sen osana valtuusseurannan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kokonaisuutena tarkasteltuna useimpien kirjanpitoyksiköiden valtuusseuranta oli asianmukaista tai melko asianmukaista. Kuitenkin kahden keskeisen kirjanpitoyksikön eli Puolustusvoimien ja Liikenneviraston valtuusseurannassa oli olennaisia puutteita ja lisäksi yksittäisten muidenkin keskeisten kirjanpitoyksiköiden valtuusseurannassa oli jonkin verran puutteita.
Tarkastuksen perusteella korostetaan valtuusseurannan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n ja Valtiokonttorin antaman valtuuskirjanpitomääräyksen mukaisesti. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on huolehdittava siitä, 8 että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt (sisäinen valvonta).

Tilintarkastusten ja nyt tehdyn laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen perusteella todetaan, että vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöslaskelmissa on kokonaisuutena tarkasteltuna esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Liikenneviraston sekä työ- ja elinkeinoministeriön vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöslaskelmissa ei kuitenkaan ole esitetty valtuuksista ja niiden käytöstä aiheutuvista menoista oikeita ja riittäviä tietoja. Puolustusvoimien vuoden 2012 tilintarkastuksessa on lisäksi todettu, että valtuusseurantajärjestelmän tietojen oikeellisuudesta ei tarkastuksessa ole voitu varmistua. Lisäksi virastojen ja laitosten tilintarkastuksissa on kiinnitetty huomiota valtuusseurannan sekä Valtiokonttorille toimitettavien valtuusilmoitusten virheriskeihin ja virheisiin.

Tarkastajat: Pasi Tervasmäki, Kaj von Hertzen, Johanna Kormu, Jani Leinonen, Sebastian Seemer

Kategoriat