Vanhat tietojärjestelmät

Valtionhallinnon tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäkokonaisuuksien elinkaaren hallinnalta puuttuvat yhteiset tavoitteet. VTV suosittaa, että valtiovarainministeriö edistää yhtenäisempiä käytäntöjä virastojen tietojärjestelmien elinkaaren hallintaan. Pitkä elinkaari saattaa kertoa myös onnistuneesta suunnittelusta.

Tarkastuksessa arvioitiin, miten valtionhallinnon eri yksiköt huolehtivat tietojärjestelmien elinkaaren hallinnasta. Lisäksi tarkastus tuotti tietoa erilaisista hallintaan vaikuttavista tekijöistä kuten hankintojen ja sopimusten toteuttamistavoista. Tätä kautta tavoitteena oli edistää tietojärjestelmien elinkaaren hallinnan kustannustehokkuutta valtionhallinnossa.

Tarkastuksen perusteella valtionhallinto tunnistaa elinkaarinäkökulman, mutta se ei näy kovinkaan konkreettisesti käytännön työssä. Salkunhallinnan keinot vaihtelevat, sillä järjestelmien elinkaaren hallinnalle ei ole asetettu yhteisiä tavoitteita. VTV suosittaa, että valtiovarainministeriö edistää nykyistä yhtenäisempien käytäntöjen luomista virastojen tietojärjestelmien elinkaaren hallintaan.

Käytössä olevat rahoitusratkaisut eivät myöskään tue parhaalla tavalla elinkaaren suunnittelua. Havaintojen perusteella rahoitussuunnittelusta puuttuu pitkäjänteisyys ja rahoitus suuntautuu helpommin uusiin teknologiahankkeisiin.

VTV suosittaa, että viranomaiset suunnittelevat aktiivisesti tietojärjestelmiensä elinkaarta sen eri vaiheissa tunnistaakseen ja ennakoidakseen, milloin järjestelmän käytön aikainen kehittäminen vaatii erityistä tukea. Ministeriöiden tulisi hyödyntää tätä tietoa talousarvioehdotusten valmistelussa, mikä johtaisi järjestelmähankkeiden parempaan koordinointiin ja priorisointiin.

Pitkään käytössä ollut tietojärjestelmä ei ole lähtökohtaisesti negatiivinen asia, vaan pitkä elinkaari saattaa kertoa myös onnistuneesta suunnittelusta, pitkäjänteisestä ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hankintojen ja sopimusten hallinnasta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-536-8