Gamla informationssystem

Gemensamma mål saknas för livscykelhanteringen av statsförvaltningens informationssystem och informationssystemhelheter. Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet främjar enhetligare förfaranden för livscykelhantering av ämbetsverkens informationssystem. En lång livscykel kan också vittna om lyckad planering.

Vid granskningen utvärderades hur statsförvaltningens olika enheter sköter livscykelhanteringen av informationssystemen. Dessutom producerade granskningen information om olika faktorer som påverkar hanteringen, såsom sätten att genomföra upphandlingar och ingå avtal. Målet med detta var att främja kostnadseffektiviteten i livscykelhanteringen av informationssystemen inom statsförvaltningen.

På basis av granskningen är statsförvaltningen medveten om livscykelperspektivet, men det syns inte särskilt konkret i det praktiska arbetet. Metoderna för portföljhantering varierar eftersom gemensamma mål inte har ställts upp för livscykelhanteringen av systemen. Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet främjar utarbetandet av enhetligare förfaringssätt för livscykelhanteringen av ämbetsverkens informationssystem.

De finansieringslösningar som används stödjer inte heller livscykelplaneringen på bästa möjliga sätt. Utifrån observationerna saknas långsiktighet i finansieringsplaneringen och finansieringen riktas lättare till nya teknologiprojekt.

Statens revisionsverk rekommenderar att myndigheterna aktivt planerar livscykeln för sina informationssystem i dess olika faser för att kunna identifiera och förutse när utvecklingen av systemen under deras driftstid kräver särskilt stöd. Ministerierna bör utnyttja denna information i beredningen av budgetförslagen, vilket skulle leda till en bättre samordning och prioritering av systemprojekten.

Utgångspunkten är att ett informationssystem som använts länge inte är en negativ omständighet, utan en lång livscykel kan också vittna om lyckad planering, långsiktigt underhåll och långsiktig utveckling samt upphandlings- och avtalshantering.

kategorier