Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi – Kooste sidosryhmien näkemyksistä

Digitalisaation edistäminen yleissivistävässä koulutuksessa on tällä hetkellä hajautunutta. Tästä aiheutuvien ongelmien korjaamiseksi toimijoiden välistä yhteistoimintaa tulee parantaa. Valtionhallinnon tulee omaksua aktiivinen rooli yhteistoiminnan edistäjänä. Lisäksi on tarpeen tarkentaa, millaista osaamista toimijat tarvitsevat digitalisaation edistämisessä. Näin arvioitiin työpajassa, jonka VTV järjesti digitalisaatioon osallistuville sidosryhmille.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi keväällä 2019 julkaistussa tarkastuskertomuksessa ”Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi”, että yleissivistävän koulutuksen digitalisaatio on hajautunut. Tarkastuksessa suositeltiin, että digitalisoinnin kokonaisohjausta tulisi parantaa: digitalisoinnille tulisi määrittää suuntaviivat, eri toimijoiden tehtäviä, rooleja ja vastuita tulisi selventää, ja digitalisointia palvelevaa tietoa ja sen hallintaa tulisi kehittää.

VTV järjesti marraskuussa 2019 työpajan yleissivistävän koulutuksen sidosryhmille. Tavoitteena oli koota sidosryhmät pohtimaan, miten suositusten toimeenpanoa voitaisiin tukea sekä miten digitalisointia kokonaisuudessaan voitaisiin muutoin edistää. Työpajan keskeiset näkökulmat esitetään tarkastusviraston raportissa.

Ennen työpajaa tarkastusvirasto järjesti sidosryhmien haastattelut, joiden perusteella työpajan aiheiksi valittiin digitalisoinnin eri toimijoilta vaatima yhteistoiminta sekä digitalisoinnissa tarvittava osaaminen.

Jotta digitalisoinnin panostukset, hyödyt ja tarvittava osaaminen leviävät yhteiskuntaan tasaisesti ja kustannustehokkaasti, tarvitaan uusia yhteistoiminnalle ja verkostoitumiselle rakentuvia oppimisen, opettamisen, osaamisen ja näiden hallinnan käytäntöjä. Työpajassa päädyttiin seuraaviin tuloksiin:

  1. Digitalisaation kokonaisohjausta on parannettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken.

  2. Valtionhallinnon tulisi ottaa aktiivinen rooli digitalisaatiossa tarvittavan yhteistoiminnan rakentamisessa: sen tulee luoda yhteistoiminnalle pohja ja raamit, osallistaa sidosryhmät strategiseen suunnitteluun, tarkentaa suuntaviivoja yhdessä muiden kanssa, varmistaa yhteisen kehittämisen ja toiminnan tietoperusta erityisesti valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä koordinoida toimintaa.

  3. Digitalisaation rakenteiden ja toiminnan kehittäminen edellä kuvatulla tavalla parantaisi toimijoiden välistä yhteistoimintaa, selkeyttäisi toiminnan pelisääntöjä ja edistäisi laadukasta digitalisointiosaamista. Yhteistoiminnalle tarvitaan pohja ja raamit erityisesti siksi, että suurten muutosten keskellä digitalisaation saavutettavuudesta muodostuu demokratia- ja tasa-arvokysymys.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-478-1