Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning – Sammanfattning av intressenternas synpunkter

Insatserna för att främja digitaliseringen inom den allmänbildande utbildningen är för närvarande splittrade. För att åtgärda detta behövs mer samverkan, och statsförvaltningen ska axla en aktiv samverkansfrämjande roll. Dessutom bör man precisera vilken kompetens aktörerna behöver för att främja digitalisering. Dessa är slutsatser från en revisionsverkets workshop för intressenter i digitaliseringen.

Statens revisionsverk fastställde i revisionsberättelsen Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning, som publicerades våren 2019, att digitaliseringen inom den allmänbildande utbildningen är splittrad. Enligt revisionsrekommendationerna var det angeläget att förbättra den övergripande styrningen av digitaliseringen genom att ange riktlinjer för digitaliseringen, tydligare fastställa aktörernas uppgifter, roller och ansvar samt utveckla informationen och informationshanteringen för digitalisering.

I november 2019 arrangerade revisionsverket en workshop för intressenter inom den allmänbildande utbildningen. Målet för workshoppen var att diskutera på vilka sätt man kunde stödja genomförandet av rekommendationerna och främja digitaliseringen överlag. De viktigaste synpunkterna från workshoppen presenteras i revisionsverkets rapport.

Revisionsverket intervjuade intressenter före workshoppen och valde utifrån intervjuerna workshoppens teman, nämligen den samverkan som krävs mellan olika aktörer och behovet av digital kompetens.

För att såväl satsningarna i och fördelarna med digitaliseringen som digitaliseringskompetensen ska få jämn och kostnadseffektiv spridning i samhället behövs det nya sam- och nätverkande modeller för lärande, undervisning och kompetens samt hantering av dessa. Workshoppen nådde följande slutsatser:

  1. Den övergripande styrningen av digitaliseringen måste förbättras genom samarbete mellan alla delaktiga parter.

  2. Statsförvaltningen bör aktivt axla den övergripande styrningen av digitalisering genom att lägga grunden och ange ramarna för samverkan, inkludera intressenterna i den strategiska planeringen, precisera riktlinjerna i samråd med andra, säkerställa faktaunderlaget för den gemensamma utvecklingen och verksamheten speciellt på riksomfattande och regional nivå samt samordna verksamheten.

  3. Strukturell och operativ utveckling inom digitalisering på det sätt som beskrivs ovan stärker samarbetet mellan aktörer, ger tydligare spelregler för verksamheten och främjar god digital kompetens. Det behövs en grund och ramar för samverkan framför allt eftersom de omgivande omvälvningarna gör digital delaktighet till en demokrati- och jämlikhetsfråga.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-478-1