Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi

Digitalisoinnin ohjaus ja hallinta ovat hajanaista ja tietoperusta riittämätöntä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tulisi selkeyttää yleissivistävän koulutuksen digitalisointiin osallistuvien toimijoiden vastuita, tehtäviä ja toimintamalleja sekä parantaa digitalisoinnin tietoperustaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin ohjausta ja hallintaa valtionhallinnossa. Tarkastuksessa arvioitiin, millaiset ovat eri toimijoiden edellytykset edistää ohjauksen ja hallinnan keinoilla sitä, että digitalisointi muodostaa oppimista tukevan toimivan, tasapainoisen ja kehittyvän kokonaisuuden. Digitalisoinnilla tarkoitetaan opetuksen ja oppimisen toimintatapojen ja -prosessien tietoista ja tavoitteellista muuttamista digitaalisia välineitä hyödyntämällä.

Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia on tuettu valtion varoilla vuosina 2007–2018 yhteensä 2 900 hankkeella ja noin 280 miljoonalla eurolla.

Tarkastuksessa havaittiin, että olemassa olevalla tietopohjalla on digitalisointia ohjaavien vaikea ennakoida tai varmistaa, että ohjaus, tavoitteet ja keinot ovat tuloksellisia ja vaikuttavia. Tietopohja ei myöskään tue niiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia jälkikäteen. Tähän on kaksi syytä: digitaliset opetus ja oppimisympäristöt ovat uusi ja monimutkainen tekijä yleissivistävässä koulutuksessa ja opetus- ja oppimisympäristöjen tiedonhallinnassa on heikkouksia. Lisäksi digitalisoinnin ohjauksen ja rahoituksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat hajanaisia ja osittain keskenään ristiriitaisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tulisi selkeyttää digitalisointiin osallistuvien toimijoiden vastuut, tehtävät ja toimintamallit. Jotta toimintamalleja on mahdollista tarkoituksenmukaisesti valita ja niiden toimivuutta myös jälkikäteen arvioida, on ministeriön ja Opetushallituksen kehitettävä digitalisointia koskevan uuden tiedon tuottamista ja jo olemassa olevan tiedon kokoamista, hyödyntämistä ja arviointia yhdessä sidosryhmien, esimerkiksi yliopistojen ja Kuntaliiton, kanssa.

Perus- ja lukiokoulutuksen digitalisoinnin hallinta on hajallaan

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-461-3