Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning

Digitaliseringen styrs och hanteras splittrat och med otillräckligt faktaunderlag. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bör förtydliga aktörernas ansvar och uppgifter samt eftersträvade verksamhetsmodeller i digitaliseringen av allmänbildande utbildning samt förbättra faktaunderlaget.

Statens revisionsverk har granskat hur digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning styrs och hanteras inom statsförvaltningen. Vi bedömde de olika aktörernas förutsättningar att genom styrnings- och hanteringsmetoder främja en fungerande, balanserad och utvecklande digitalisering som stöder lärandet. Med digitalisering avses att medvetet och målinriktat förändra förfaringssätt och processer i undervisningen och lärandet genom digitala medel.

Åren 2007–2018 har digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer  understötts med ca 280 miljoner euro av statliga medel i totalt 2 900 projekt.

Revisionen fann att de styrande aktörerna utifrån dagens faktaunderlag har svårt att förutse eller säkerställa huruvida styrningen, målen och metoderna i digitaliseringen är effektiva och verkningsfulla. Faktaunderlaget stöder inte heller en bedömning av resultaten och effekterna i efterhand, vilket beror på två saker: att digitala undervisnings- och lärandemiljöer är en ny och komplicerad faktor i allmänbildande utbildning och att miljöerna har informations-/kunskapshanteringsbrister. Dessutom är utgångspunkterna och målen för styrning och finansiering av denna digitalisering splittrade och delvis motstridiga.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bör förtydliga aktörernas ansvar och uppgifter samt eftersträvade verksamhetsmodeller i digitaliseringen. För att ändamålsenligt kunna välja modeller och i efterhand bedöma deras funktionalitet behöver ministeriet och Utbildningsstyrelsen tillsammans med intressenterna, t.ex. universiteten och Kommunförbundet, utveckla produktionen av ny information och kunskap om digitaliseringen liksom sammanställningen, utnyttjandet och utvärderingen av befintlig information.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-461-3