Selvitys: Ympäristöhaittojen hinnoittelu – miten kasvihuonekaasupäästöjen sääntelyä voidaan ohjata?

VTV:n tilaama Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) selvitys ilmastotoimia koskevaan kirjallisuuteen antaa ajankohtaisen kuvan ympäristöhaittojen hinnoittelusta.

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja puhtaisiin teknologioihin sekä suuria muutoksia erityisesti energiantuotannossa ja liikenteessä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimustietoa kuluttajien ja yritysten energiankäytön ja liikkumisen valinnoista sekä politiikkatoimien vaikuttavuudesta.

VATT:n selvitys esittelee esimerkkejä päästöjen hinnoittelusta liittyen hiiliveroihin, -tulleihin ja -vuotoihin, EU:n päästökauppaan sekä liikenteen ja autoilun verotukseen. Selvityksessä käsitellään myös Suomen uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja mahdollisia käyttöön liittyviä veromalleja.

Päästöjen hinnoittelu verotuksen tai päästökaupan keinoin on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Käytännössä hiilen hinnoittelu on kuitenkin epäyhtenäistä ja hintataso on alhainen.

Ohjauskeinoja tulee arvioida myös siitä näkökulmasta, jakautuvatko niiden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnallisesta hyväksyttävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Tärkeitä harkittavia kysymyksiä ovat muun muassa se, kehen hinnoittelutoimet kohdistuvat sekä millä kriteereillä ja minkälaiseen kulutukseen kompensaatioiden tulisi kohdistua.

Päästöjen hinnoittelu ei kuitenkaan yksinään ole tarpeeksi, vaan tuotantoteknologiaa on vaihdettava puhtaampiin ratkaisuihin. On kuitenkin huomioitava, että nykyiset puhtaammat teknologiset ratkaisut vaativat usein uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä esimerkiksi akkujen valmistamiseen.

Selvitys on ladattavissa alla olevan linkin kautta.

Kategoriat