Revisionsverket förändras: Tänka utanför ramarna

I sin rapport om arbetets framtid definierade World Economic Forum olika kritiska färdigheter för framtiden, däribland komplex problemlösning, kritiskt tänkande och kreativitet. På Statens revisionsverk har vi sedan länge identifierat de två förstnämnda som kritiska faktorer. Men är det med kreativitet? Hur passar kreativitet ihop med en institution vars verksamhet går ut på disciplinerade revisioner och tillsyn? Hur bra som helst. I den här bloggserien behandlar vi förändringar i revisionsarbetet och omvärlden utifrån Statens revisionsverks strategi, som är under förnyelse.

Strategiarbete är kreativt

Det senaste året har för oss varit en tid av inspiration och nyskapande. Under strategiprocessen har vi begrundat vår ställning, roll och framtid ur ett nytt perspektiv.

Tidigare år har arbetat fram verkets strategi med fokus på inriktningen av revisionerna och tilldelningen av resurserna på olika revisionsprodukter. Självklart är de här fortfarande viktiga aspekter, men den här gången styrdes strategidiskussionen speciellt av frågan vad vi kan göra annorlunda framöver.

Strategiprocessen gav oss vind i seglen och vi har redan satt i gång med att se över ledningssystemet och organisationsstrukturen genom att platta till organisationen och delegera ansvar och makt. På revisionsverket är kreativitet med andra ord synonymt med förmågan att kombinera saker och ting på ett nytt sätt. Kreativitet är att vi förmår ifrågasätta våra antaganden.

Det finns en värld utanför de fyra väggarna!

En viktig insikt som slog oss under strategiprocessen var att vi kan – och i själva verket ska – anlita externa expertnätverk och expertsammanslutningar för att stärka vår expertis. Hittills har nätverkandet varit en uppgift som axlats av ett fåtal personer.

Nu är det dags att vi modigt tänker utanför ramarna. Vi behöver fler par ögon och öron som håller koll på omvärldsförändringarna så att vi kan satsa resurser där de behövs och vid rätt tidpunkt. Intressanta tillfällen för nätverksbildning erbjuder bland annat Sitra, vårt vetenskapliga råd, gruppen av internationella revisionsmyndigheter och olika evenemang som statsförvaltningen ordnar, som till exempel Valtio Expo eller seminariet Spring Splash.

Eftersom nätverken är dynamiska till sin natur, måste vi vara kapabla att konstant omvärdera och välja de forum som bäst tjänar våra effektmål. I detta syfte arbetar vi med att bygga upp ett kund- och intressentprogram som ska tjäna hela verket.

Oavhängighet innebär inte isolering

Hittills har vi dragit oss för att systematiskt aktivera oss i nätverk på grund av ytterst försiktiga tolkningar av vad oavhängighet innebär. Normerna på revisionsområdet har emellertid utvecklats med tiden och i dag efterlyser man dialog, interaktion och nätverk för att höja verksamhetens effekt.

Under strategiprocessen har vi sett över och ifrågasatt våra tolkningar och antaganden och kommit fram till att vår oavhängighet inte äventyras även om vi vidgar våra vyer i olika sammanslutningar. Tvärtom. Det är viktigt att vi låter så många parter som möjligt komma till tals för att säkerställa att vi förhåller oss objektivt och beaktar nya synpunkter. Vi ska bygga vår totalsyn genom noggrant övervägande av olika perspektiv.

Kunskap förädlas och berikas genom möten, och i nätverk får vi bättre tillgång till revisionsdata. Därför är vi nu redo att tänka utanför ramarna och inta nya forum. Dessutom ger nya insikter och kombinationer upphov till ny kunskap och en bredare förståelse för omvärlden.

Genom att delta blir vi bättre på att ställa våra revisionsobservationer i relation mot framtidsvyerna. Då blir vi också bättre på att utmana och bollplanka statsförvaltningen på konstruktivt sätt.

Utrymme för försök – vi ser också över vår lednings- och verksamhetskultur

Vi tror att vi genom nätverken också får idéer och inspiration för att utveckla vår verksamhet. Därför har vi tagit in försökskultur som ett element i den nya strategin.

Det finns säkert många olika sätt med vilka vi kan effektivisera våra processer och arbetsrutiner, men vi vill uppmuntra kreativitet och innovation som metoder för verksamhetsutvecklingen. Det är den enda vägen till att verkligen maxa nyttan av nya tekniska lösningar.

När vi kommer på en lovande idé så testar vi den. Vi vågar ändra kurs, om försöksresultaten kräver det. Vi har nätt och jämt kommit ur startgroparna i fråga om försökskulturen, men vi tror fullt och fast på att det går att träna och leda kreativitet och innovation.

kategorier